การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายในองค์การ

การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายในองค์การ (Internal Environmental Analysis) เป็นการตรวจสอบและประเมินขีดความสามารถและข้อบกพร่องขององค์การ  เพื่อที่จะใช้เป็นแนวทางในการกำหนดอนาคตขององค์การ  ตลอดจนส่งเสริมความเข้มแข็งและลดความอ่อนแอของธุรกิจโดยที่ผู้บริหารเชิงกลยุทธ์ต้องพิจารณาปัจจัยภายในองค์การ  เพื่อสามารถระบุปัจจัยเชิงกลยุทธ์ภายใน  โดยการวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์การ  ซึ่งจะสามารถใช้ในการกำหนดกลยุทธ์  โดยการใช้จุดแข็งให้เป็นประโยชน์และหลีกเลี่ยงจุดอ่อน  หรือทำการป้องกันการโจมตีจากคู่แข่งขันโดยการแก้ไขจุดอ่อนนั้น  ซึ่งโดยปกติการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การสามารถทำได้  โดยการศึกษาถึงทรัพยากรพื้นฐานขององค์การเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันในอุตสาหกรรมโดยวิธีการศึกษาทรัพยากรพื้นฐานขององค์การเพื่อใช้ในการกำหนดจุดแข็งและจุดอ่อนสามารถทำได้ดังต่อไปนี้ 1. การระบุและการแยกประเภทของทรัพยากร เป็นปัจจัยภายในขององค์การในด้านของจุดแข็งและจุดอ่อนโดยเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน 2. การระบุความสามารกขององค์การ เป็นการรวมทรัพยากรขององค์การที่เป็นความสามารถที่เฉพาะเจาะจงที่ถือเป็นจุดเด่นขององค์การ 3. การประเมินศักยภาพของความสามารถ โดยประเมินความสามารถในด้านของผลตอบแทนการสร้างกำไรขององค์การจากทรัพยากรที่เป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขันและความเหมาะสมของผลตอบแทน 4. การเลือกกลยุทธ์ขององค์การ เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและความสามารถขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะต้องตัดสินใจบนพื้นฐานของโอกาสจากปัจจัยภายนอก 5. การระบุช่องว่างทางทรัพยากร องค์การจำเป็นต้องลงทุนเพิ่มเพื่อที่องค์การจะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เต็มที่ โดยเป็นการแก้ไขจุดอ่อนขององค์การให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น เพื่อป้องกันหรือลดการถูกโจมตีจากคู่แข่งขัน เมื่อนำทรัพยากรขององค์การมารวมเข้าด้วยกันจะสามารถนำมาสร้างเป็นความสามารถหลักขององค์การที่ใช้ในการแข่งขันกับคู่แข่งขัน  ดังนั้นการรักษาคุณลักษณะของทรัพยากรและความสามารถขององค์การจะทำให้องค์การสามารถรักษาความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขันไว้ได้ ทรัพยากรและความสามารถขององค์การอาจถูกลอกเลียนจากคู่แข่งขันรายอื่นได้  ซึ่งคุณลักษณะของทรัพยากรและความสามารถแต่ละอย่างสามารถถูกลอกเลียนได้ยากง่ายแตกต่างกัน  โดยทรัพยากรและความสามารถบางอย่างที่มีวงจรในการถูกลอกเลียนได้ช้าและมีความคงทนเนื่องจากมีการคุ้มครองสิทธิบัตร  มีภูมิศาสตร์ที่ได้เปรียบ  และมีตราผลิตภัณฑ์ที่เข้มแข็ง  เป็นต้น

Continue Readingการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายในองค์การ

Occupational Health

องค์การต่างๆ ได้ให้ความสำคัญกับแผนด้านสุขภาพมากขึ้น ซึ่งแผนด้านสุขภาพนั้นมีอยู่อย่างหลากหลาย ในที่นี้ผู้เขียนได้สรุปและนำเสนอไว้ 3 แผนคือ 1) แผนส่งเสริมสุขภาพที่ดี 2) แผนเกี่ยวกับสมรรถนะทางกาย และ 3) แผนช่วยเหลือพนักงาน รายละเอียดดังนี้ แผนส่งเสริมสุขภาพที่ดี (Wellness Programs) แผนส่งเสริมสุขภาพที่ดีมาจากคำว่า Wellness Programs มีความหมายคือ แผนส่งเสริมสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานซึ่งครอบคลุมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ความคิด อารมณ์และสังคม โดยแผนดังกล่าวถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมสุขภาพกายใจที่สมบูรณ์ของบุคลากรในองค์การ ทั้งนี้หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์มีความจำเป็นที่จะต้องสร้างแผนหรือโปรแกรมการช่วยเหลือพนักงาน (Employee Assistance Program: EARs)…

Continue ReadingOccupational Health

Aon Hewitt’s Engagement Model

Aon Hewitt คือบริษัทที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ผลงานวิจัยที่มีชื่อเสียงชิ้นหนึ่งชองบริษัทคือการทำวิจัยเพื่อสร้างโมเดลโครงสร้างระบุถึงปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร โดยงานวิจัยชิ้นนี้ Aon Hewitt ได้รับการจัดทำขึ้นเป็นเวลากว่า 15 ปี โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 6.7 ล้านตัวอย่าง ซึ่งเป็นพนักงานจากองค์กรมากกว่า 2,900 แห่งจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคต่างๆ ได้แก่ เอเชียแปซิฟิก ละตินอเมริกา ยุโรป และอเมริกาเหนือ ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรประกอบด้วย 6 ปัจจัยหลักประกอบด้วย - ลักษณะของงาน กล่าวคือ งานที่มีลักษณะ มีอิสระในการทำงาน…

Continue ReadingAon Hewitt’s Engagement Model