ความหมายของความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน  

พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (2554, หน้า 6) ได้ให้ ความหมายของคำว่า ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หมายความว่า การกระทำ หรือสภาพการทำงานซึ่งปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดการประสบอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพ อนามัยอันเนื่องจากการทำงาน หรือเกี่ยวกับการทำงาน               กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน (2544, หน้า 6) ได้กล่าวว่า ความปลอดภัยในการ ทำงาน หมายถึง…

Continue Readingความหมายของความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน  

การดูแลสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในช่วงโควิด 19

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส หรือ โควิด 19 ซึ่งก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคมและเศรษฐกิจ โดยองค์การทั้งภาครัฐและเอกชนจำเป็นที่จะต้องหาแนวทางในการดูแลสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยาวนานของโควิด 19 โดยมีความเชื่อว่านสถานการณ์วิกฤติเช่นปัจจุบัน ยิ่งดูแลบุคลากรดีเท่าไหร่ เมื่อสถานการณ์พลิกฟื้นกลับมาแล้วก็ยิ่งจะทำให้บุคลกรเหล่านั้นทุ่มเทให้กับองค์กรมากขึ้น อ้างอิงจากการศึกษาของ Gallup สถาบันด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ชื่อดัง พบว่าองค์กรต่างๆทั่วโลก ได้หาช่องทางเพื่อดูแลสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานโดยมีการทำประกันกลุ่มเพื่อดูแลค่าใช้จ่ายให้กับบุคลากรที่ติดเชื้อโควิด และในบางองค์กรมีการจ่ายค่าทดสอบโควิดให้กับบุคลากรที่มีความเสี่ยงเฉพาะ สำหรับด้านการดูแลเรื่องจิตใจและขวัญกำลังใจของบุคลากรนั้น ในบางองค์กรผู้บริหารจะมีการพูดคุยผ่านช่องทางออนไลน์กับบุคลากรเพื่อสร้างความเข้าใจและความรู้สึกที่ดีในการที่จะต้องปรับตัวกับการทำงานรูปแบบในซึ่งเป็นสภาวะพิเศษในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

Continue Readingการดูแลสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในช่วงโควิด 19

อนาคตแรงงานไทยในยุคดิจิตอล

Machines are coming to take our jobs คำกล่าวนี้กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในโลกปัจจุบันนี้ หน่วยงานวิจัยหลายแห่งคาดการณ์ถึงแนวโน้มที่เทคโนโลยี สมัยใหม่ทั้งระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ (AI) กระแสดิจิทัล (Internet of Things: IoT) ที่ใช้อย่างแพร่หลายในการผลิตสินค้าและบริการ ตลอดจนในชีวิตประจ าวันของเราว่าจะมาทดแทนหรือ เข้ามายึดครองตลาดแรงงานหรือไม่ ซึ่ง องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation and Development: OECD)…

Continue Readingอนาคตแรงงานไทยในยุคดิจิตอล