Characteristics and benefits of a good strategy

Characteristics and benefits of a good strategy: ลักษณะและประโยชน์ของยุทธศาสตร์ที่ดี ลักษณะยุทธศาสตร์ที่ดี ลักษณะยุทธศาสตร์ที่ดี ประกอบด้วย 1  การกำหนดยุทธศาสตร์ ต้องเป็นกระบวนการที่มีส่วนร่วมจากทั้งผู้บริหาร พนักงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากองค์การ โดยมุ่งหวังให้เกิดการยอมรับในทุกฝ่ายในองค์การเพื่อให้ทราบถึงความสำคัญและวัตถุประสงค์ของการจัดทำยุทธศาสตร์ 2  ยุทธศาสตร์ที่กำหนดขึ้นมา ประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์การ ค่านิยมร่วม ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ งบประมาณ…

Continue ReadingCharacteristics and benefits of a good strategy

Basic Elements of Strategy

Basic Elements of Strategy: องค์ประกอบพื้นฐานของยุทธศาสตร์ องค์ประกอบของยุทธศาสตร์ประกอบด้วยพื้นฐาน 5 ประการ คือ 1) การกำหนดทิศทาง (Direction Setting) 2)  การประเมินองค์การและสภาพแวดล้อม (Environment Scanning) 3) การกำหนดยุทธศาสตร์ (Strategy Formulation) 4) การดำเนินยุทธศาสตร์ (Strategy Implementation) 5)  การประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and Control)…

Continue ReadingBasic Elements of Strategy

Consideration of external organization in terms of competitive strategy

Consideration of external organization in terms of competitive strategy: การพิจารณาลักษณะภายนอกองค์การในเชิงยุทธศาสตร์การแข่งขัน การพิจารณาลักษณะภายนอกองค์การในเชิงยุทธศาสตร์การแข่งขันนั้นสามารถพิจารณาผ่านตัวแบบ 5 แรง (Five Forces Model ) ของ Michael E. Porter ได้ ดังนี้ 1.  อุปสรรคกีดขวางการเข้าสู่อุตสาหกรรม สามารถพิจารณาจากประเด็นต่างๆ ได้แก่ (1.1) การประหยัดจากขนาด (Economies…

Continue ReadingConsideration of external organization in terms of competitive strategy