Consideration of external organization in terms of competitive strategy

Consideration of external organization in terms of competitive strategy: การพิจารณาลักษณะภายนอกองค์การในเชิงยุทธศาสตร์การแข่งขัน การพิจารณาลักษณะภายนอกองค์การในเชิงยุทธศาสตร์การแข่งขันนั้นสามารถพิจารณาผ่านตัวแบบ 5 แรง (Five Forces Model ) ของ Michael E. Porter ได้ ดังนี้ 1.  อุปสรรคกีดขวางการเข้าสู่อุตสาหกรรม สามารถพิจารณาจากประเด็นต่างๆ ได้แก่ (1.1) การประหยัดจากขนาด (Economies…

Continue ReadingConsideration of external organization in terms of competitive strategy

Strategic consideration of internal organizational characteristics

Strategic consideration of internal organizational characteristics: การพิจารณาลักษณะภายในองค์การในเชิงยุทธศาสตร์ การพิจารณาลักษณะภายในองค์การในเชิงยุทธศาสตร์นั้นสามารถใช้เทคนิค McKincy 7-S Framework ที่ซึ่งมีปัจจัยสำคัญที่จะนำมาวิเคราะห์ 7 ปัจจัย ได้แก่             (1) กลยุทธ์ขององค์การ (Strategy)             การบริหารเชิงกลยุทธ์จะช่วยให้องค์การกำหนดและพัฒนาข้อได้เปรียบทางการแข่งขันขึ้นมาได้และเป็นแนวทางที่บุคคลภายในองค์การรู้ว่าจะใช้ความพยายามไปในทิศทางใดจึงจะประสบความสำเร็จ             (2) โครงสร้างองค์การ (Structure)             การจัดองค์การที่ดีจะมีส่วนช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ลดความซ้ำซ้อน ช่วยให้บุคลากรได้ทราบขอบเขตงานความรับผิดชอบ มีความสะดวกในการติดต่อประสานงาน…

Continue ReadingStrategic consideration of internal organizational characteristics

Types of strategies to consider in their application

Types of strategies to consider in their application: ชนิดของยุทธศาสตร์ที่พึงพิจารณาในการนำไปประยุกต์ใช้ การนำยุทธศาสตร์ไปประยุกต์ใช้นั้นสามารถจำแนกชนิดของยุทธศาสตร์ที่พึงพิจารณาในการนำไปประยุกต์ใช้ที่สำคัญได้ ดังนี้ (1) ยุทธศาสตร์ที่เป็นการออกแบบ (Strategy as Design) สำนักนี้ต้องการให้ยุทธศาสตร์สอดคล้องกับสมรรถนะขององค์การและโอกาสในสภาพ แวดล้อมนั้น เป็นแนวคิดที่เชื่อมโยงกับ SWOT (2) แนวคิดยุทธศาสตร์ที่เป็นการวางตำแหน่ง (Positioning) เป็นการหาตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมในภาคส่วนของอุตสาหกรรม (3) ยุทธศาสตร์ที่เป็นการสะท้อนถึงวัฒนธรรมองค์การหรือเครือข่ายสังคม (Organization culture or social…

Continue ReadingTypes of strategies to consider in their application