Environment Analysis for Strategic Goal Reaching

Environment Analysis for Strategic Goal Reaching: การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อการบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์             ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสำหรับการวางยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบสถานะ (Status) ขององค์การ อันจะนำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ได้นั้น เราจะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในขององค์การใน 2 มิติสำคัญคือ สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน ดังนี้ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก              ประกอบด้วยสภาพแวดล้อมทั่วไป ได้แก่ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมในการดำเนินการ ได้แก่ สถานภาพการแข่งขัน…

Continue Reading Environment Analysis for Strategic Goal Reaching

Strategic Management Approach for Result

Strategic Management Approach for Result: แนวทางการบริหารเชิงยุทธศาสตร์เพื่อสัมฤทธิผล องค์การต้องกำหนดจุดยืนขององค์การให้ชัดเจนเพื่อวางยุทธศาสตร์ให้เหมาะสม ซึ่งการบริหารเชิงยุทธศาสตร์เป็นกระบวนการในการบริหารเพื่อให้บรรลุภารกิจขององค์การโดยอยู่บนแนวคิดที่ว่า องค์การไม่ได้อยู่เป็นเอกเทศโดยตัวเองที่มีเพียงจุดอ่อนและจุดแข็งเป็นมิติหลักในการพิจารณาเท่านั้น แต่อยู่ภายใต้มิติของบริบทหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอีกด้วย ซึ่งสภาพแวดล้อมที่มากระทบกับองค์การนั้น บางครั้งก็เป็นโอกาส บางครั้งก็เป็นภัยคุกคาม ทั้งนี้ การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Management) ขององค์การนั้นจะประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนสำคัญ ดังนี้              (1) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategy Formulation) เป็นเรื่องของการกำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย…

Continue Reading Strategic Management Approach for Result

Key Question Issue of Strategic Planning

Key Question Issue of Strategic Planning: ประเด็นคำถามหลักในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ในการวางยุทธศาสตร์นั้น จะต้องมีการกำหนดคำแถลงภารกิจขององค์การ ซึ่งคือ การให้คำนิยาม หรือการอธิบายถึงขอบข่ายการดำเนินงานหรือลักษณะของการดำเนินงานขององค์การ เช่น องค์การของเราจะให้บริการอะไร  มีใครเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะมารับบริการจากเรา  จุดมุ่งหมายของการดำเนินงานและภาพลักษณ์ที่ต้องการจะเป็นคืออะไร  รวมไปถึงปรัชญาการบริหารงานหรือค่านิยมขององค์การที่ยึดมั่น (Core Value) และเมื่อกำหนดภารกิจไว้ชัดเจนแล้ว ควรมีการตั้งคำถามหลักในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และกำหนดสิ่งที่ต้องดำเนินการต่างๆ ดังนี้ 1. เราจะไปในทิศทางไหน (Where are you going?) สิ่งที่ต้องดำเนินการคือ…

Continue Reading Key Question Issue of Strategic Planning