การพัฒนาตราผลิตภัณฑ์ทำได้อย่างไร

คำถามที่มักจะเจอสำหรับนักการตลาดไม่ว่าจะเป็นมือใหม่ หรือ ผู้ที่เคยมีประสบการณ์มาแล้วก็คือ การจะสร้างแบรนด์ ควรจะเริ่มจากอะไร การพัฒนาตราผลิตภัณฑ์ควรจะเริ่มต้นจากการกำหนดตำแหน่งตราผลิตภัณฑ์ให้มีความชัดเจนเพื่อให้สามารถนำมาออกแบบการส่งเสริมตราผลิตภัณฑ์ โดยคำว่า ตำแหน่งตราผลิตภัณฑ์ หมายถึง ตำแหน่งของตราผลิตภัณฑ์ภายในใจของว่าที่ลูกค้าหรือผู้บริโภคเป้าหมายเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งที่มีอยู่ในตลาด ตำแหน่งของตราผลิตภัณฑ์เป็นตำแหน่งภายในใจ หรือเรียกได้ว่าเป็นภาพลักษณ์ของตราผลิตภัณฑ์ และรวมถึงความเชื่อมโยงของตราผลิตภัณฑ์กับคุณประโยชน์ต่างๆที่อยู่ภายในใจของลูกค้า เช่น เมื่อนึกถึงมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คนก็จะนึกถึงสัญลักษณ์ของสถาบัน สีเขียวและสีทอง ความเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา เป็นต้น ปัจจัยที่ทำให้ตำแหน่งตราผลิตภัณฑ์มีความสำคัญเนื่องจาก การแข่งขันในตลาดที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ลูกค้ามีอิทธิพลต่อธุรกิจมากขึ้นและต้องการข้อมูลและความโปร่งใสจากธุรกิจ อิทธิพลที่เพิ่มมากขึ้นของตัวกลาง ความผูกพันธ์ที่มีต่อบางกลุ่มผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคมีน้อยลง การพัฒนาตราผลิตภัณฑ์สามารถที่จะใช้เครื่องมือต่างๆมาช่วยได้แก่ การเขียนตำแหน่งตราผลิตภัณฑ์ในรูปแบบคำพูด การเขียนในรูปแบบแผนที่การรับรู้ การใช้เครื่องมือกุญแจตราผลิตภัณฑ์ เป็นต้น แต่การใช้เครื่องมือเหล่านี้ก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาพลักษณ์ในปัจจุบันและภาพลักษณ์ที่ต้องการจะเป็นในอนาคต…

Continue Readingการพัฒนาตราผลิตภัณฑ์ทำได้อย่างไร

ตราผลิตภัณฑ์ คือ อะไร และมีความสำคัญอย่างไร

ตราผลิตภัณฑ์  หมายถึง องค์ประกอบต่างๆของตราผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ชื่อ โลโก้ สัญลักษณ์ การออกแบบ สโลแกน บรรจุภัณฑ์ ซึ่งทำให้เกิดการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของตราผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากประสบการณ์ตรง และ/หรือ การรับรู้ทางอ้อมผ่านบุคคลอื่นและสื่อดั้งเดิมและสื่อออนไลน์ที่มีอิทธิพลมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน ตราผลิตภัณฑ์มีผลต่อของความสำเร็จของผลิตภัณฑ์และชื่อเสียงของบริษัทผู้ผลิต เพราะตราผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับการรับรู้ภายในใจของผู้บริโภคถึงคุณลักษณะ คุณสมบัติ ความแตกต่าง การบ่งชี้ผลิตภัณฑ์ที่ทำให้แตกต่างจากคู่แข่ง ดังนั้นตราผลิตภัณฑ์จึงมีความสำคัญต่อทั้งผู้บริโภคและองค์กร ดังนั้นตราผลิตภัณฑ์จึงมีความสำคัญต่อทั้งผู้บริโภคและองค์กร แต่อย่างไรก็ดี องค์กรส่วนหนึ่งยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าการสร้างตราผลิตภัณฑ์หมายถึงการออกแบบ โลโก้ สัญลักษณ์ ที่มีความโดดเด่น สะดุดตา น่าจดจำ แต่ขาดการวางกลยุทธ์เบื้องหลังการออกแบบตราผลิตภัณฑ์ ซึ่งส่งผลให้การสร้างตราผลิตภัณฑ์ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร…

Continue Readingตราผลิตภัณฑ์ คือ อะไร และมีความสำคัญอย่างไร
Read more about the article องค์ประกอบของการสื่อสารเพื่อการสร้างตราผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จ
Key elements of brand communication

องค์ประกอบของการสื่อสารเพื่อการสร้างตราผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จ

เป็นเวลามากกว่า 30 ปีที่ บริษัทข้ามชาติระดับโลกทำงานร่วมกับเอเจนซีโฆษณาเพื่อจะพัฒนาหลักการที่จะเข้าและสามารถตั้งวัตถุประสงค์ในการสื่อสารการตลาดและการเลือกชิ้นงานและความคิดสร้างสรรค์ที่จะนำมาใช้ในการสื่อสารการตลาด และในปัจจุบันวงการสื่อก็มีการขยายตัวและมีความหลากหลายมากขึ้น ประกอบการเกิดขึ้นขึ้นของสื่อออนไลน์ต่างๆที่เข้ามาทดแทนสื่อดั้งเดิม แต่อย่างไรก็ดี องค์ประกอบที่พิสูจน์แล้วว่าทำให้ตราผลิตภัณฑ์ประสบความสำเร็จมีดังนี้1.การที่แนวคิดในการสื่อสารการตลาดมีพื้นฐานมาจากความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้บริโภคอย่างใกล้ชิดและลึกซึ้งและได้ผ่านการประเมินว่าผู้บริโภคเป้าหมายจะมีปฏิกริยาอย่างไร ซึ่งเป้าหมายสูงสุดก็คือก่อให้เกิดพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์2.การนำเสนอสิ่งที่ตราผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างกับตราผลิตภัณฑ์อื่นอย่างเห็นได้ชัด มิใช่เพียงแค่ควาแตกต่างในกลยุทธ์ของตราผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่แนวคิดและสื่อที่นำมาใช้ในการสื่อสารก็จะต้องแตกต่างด้วย เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน3.การให้ความสำคัญและเลือกใช้แนวคิดที่มีความชัดเจนตรงประเด็นที่สุดและเป็นแนวคิดที่เมื่อเวลาผ่านไปก็จะไม่ล้าสมัยไปได้ง่ายและสามารถที่จะนำไปใช้บนสื่อที่หลากหลายแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นสื่อดั้งเดิมหรือสื่ออนไลน์ และการนำไปปฏิบัติจริงก็จะต้องสามารถที่จะปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยได้อย่างต่อเนื่องด้วย4.การสื่อสารที่มีความเรียบง่ายและสื่อสารได้อย่างชัดเจน แจ่มแจ้ง5.การสื่อสารที่สร้างผลกระทบให้เกิดขึ้นกับผู้บริโภคเป้าหมาย สามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคเป้าหมายได้6.มีคามน่าเชื่อถือ เป็นจริงเพื่อที่จะสามารถชัดจูงใจผู้บริโภคได้7.สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมของตราผลิตภัณฑ์และบุคลิกภาพของตราผลิตภัณฑ์ เพื่อที่จะสร้างคุณค่าให้กับตราผลิตภัณฑ์8.การสร้างการมีมีส่วนร่วมกับผู้บริโภคเป้าหมายให้เกิดความบันเทิง ก็จะทำให้เป็นประสบการณ์ที่เป็นไปในเชิงบวกที่กล่าวมาทั้ง 8 ประการนี้มาจากประสบการณ์ที่เคยทำงานในบริษัทข้ามชาติและมีการพิจารณาถึงองค์ประกอบเหล่านี้ในการสื่อสารการตลาดให้มีประสิทธิภาพ

Continue Readingองค์ประกอบของการสื่อสารเพื่อการสร้างตราผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จ