การพัฒนาอย่างยั่งยืนตาม BCG Model ของไทย

โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของไทย ให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลระหว่างการดูแลทรัพยากรธรรมชาติกับการสร้างมูลค่า (value creation) หรือกล่าวได้ว่าการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจใน 4 สาขาหลัก ได้แก่1. สาขาเกษตรและอาหาร2. สาขาพลังงานและวัสดุ3. สาขาสุขภาพและการแพทย์4. สาขาการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อสร้างความยั่งยืนแก่การพัฒนามีการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบมลพิษ เพอ่มอัตราเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สร้างความมั่นคงทงอาหาร สุขภาพและพลังงาน เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน สำหรับประเทศไทยในปัจจุบันที่กำลังเผชิญกับปัญหาของเมืองขนาดใหญ๋ มีประชากรแฝงในเมืองที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ปัญหามลภาวะ ค่า P.M. 2.5 ปัญหาการคมนาคมขนส่งทีมีความแออัด จึงได้มีการนำแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG มาใช้ เพื่อแก้ปัญหา BCG…

Continue Readingการพัฒนาอย่างยั่งยืนตาม BCG Model ของไทย

การจัดการบริการนอกเวลาราชการของโรงพยาบาลรัฐ

               ในปี 2565 มีกฏหมายใหม่หลายฉบับที่เกียวข้องกับการใช้สื่อในโซเชียล โดยเฉพาะพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร 2565 ทำให้ผู้เขียนต้องพิจารณาไตร่ตรองก่อนที่จะเขียนนำเสนอข้อคิดความเห็นเรื่องใดในบลอคนี้ อย่างไรก็ตามในฐานะนักวิชาการที่สอนทางด้านการจัดการก็อดที่จะขอแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตในแง่มุมที่อาจเป็นประโยชน์ต่อสังคม                 ในวันที่ฟ้าครึ้มมีฝนโปรยปรายทั้งวันอย่างวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 นี้ผู้เขียนมีนัดหมายไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร  เป็นการนัดหมายบริการนอกเวลาราชการที่ผู้เขียนตัดสินใจใช้บริการมาตั้งแต่ปี 2550 ที่ตรวจพบว่ามีปัญหาสุขภาพตามวัย เป็นโรคทางอารยุกรรมชุดหนึ่ง คือ เบาหวาน ไขมัน ความดัน  ซึ่งฐานะข้าราชการการใช้สิทธิรักษาพยาบาลทำให้ได้ตัดสินใจใช้บริการของโรงพยาบาลรัฐที่ได้ไปตรวจเพื่อรักษาโรคชุดนี้ซึ่งเป็นโรคเรื้อรังรักษาไม่หายขาด ขณะนั้นยังมีเวลาราชการอีกนานสิบกว่าปีจึงเลือกที่จะใช้บริการนอกเวลาราชการเพื่อไม่ให้รบกวนเวลาทำงานประจำ การไปใช้บริการดังกล่าวเป้นการไปเจาะเลือด พบแพทย์และรับยา ซึ่ง เวลาพบแพทย์เป็นวันจันทร์ทำให้การไปเจาะเลือดในเช้าวันจันทร์และพบแพทย์ในวันเดียวกันไม่สามารถทำได้ เนื่องจากผู้เขียนพักอาศัยในจังหวัดปทุมธานี…

Continue Readingการจัดการบริการนอกเวลาราชการของโรงพยาบาลรัฐ

สองฝั่งน้ำจันทบูรณ์

มาเยือนจันทบุรีคราใดก็ได้แวะเยี่ยมโบสถ์คาธอลิคที่สวยที่สุดในประเทศทุกครั้ง จำไม่ได้ว่าเป็นครั้งที่เท่าใด แต่ครั้งก่อนๆก็ได้แต่ถ่ายภาพอย่างเดียวต่างจากครั้งนี้ที่การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัลทำให้สามารถถ่ายทอดเรื่องราวการมาเยือนเป็นข้อเขียนเรื่องเล่าสามารถแชร์ประสบการณ์และมุมมองของผู้เขียนได้เพิ่มขึ้นจึงขอเล่าเรื่องในหัวเรื่องสองฝั่งน้ำจันทบูรณ์ หลังจากออกจากที่พัก จุดแรกที่ไปคือ การไปชมสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคที่โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมลโบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ตั้งอยู่ที่ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ที่นี่เป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาธอลิก สร้างตามลักษณะของ ศิลปะแบบโกธิค ที่จำลองแบบมาจากโบสถ์นอตเตอร์ดามในประเทศฝรั่งเศสค่ะ เมื่อก่อนนั้นจะมีหลังคาเป็นยอดแหลม แต่ต่อมาได้มีการรื้อส่วนแหลมออกในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2เพื่อไม่ให้โดดเด่นและป้องกันการถูกโจมตี (www.trueid.com) โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมลนี้ เป็นโบสถ์ที่มีประวัติการก่อสร้างยาวนานถึง 275 ปี ครั้งแรกสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2254 บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจันทบุรีโยคุณพ่อเอิ้ตื โตแลนติโนและบรรดาคาธอลิคชาวญวน จนถึงปี 2377 ได้มีการย้ายมาสร้างที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำ อันเป็นสถานที่ตั้งในปัจจุบันโดยมิได้มีการบันทึกสาเหตุการย้ายแต่ประการใด (travel.mthai.com) ภายในโบสถ์มีกระจกสีรูปนับุญหลายองค์ และมีภาพปั้นพระแม่มารีที่เป็นพลอยทั้งองค์ และองค์ประธานของโบสถ์…

Continue Readingสองฝั่งน้ำจันทบูรณ์