ทุนมนุษย์ (Human Capital)

ทุนมนุษย์ (Human Capital) หมายถึง ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) ความสามารถ (Abilities) และประสบการณ์ (Experiences) ต่างๆของมนุษย์ ทั้งที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดและเกิดจากการเรียนรู้ (Learning) และการฝึกอบรมและการพัฒนา (Training and Development) ในแต่ละช่วงระยะเวลาของชีวิตในบริบทต่างๆ ทุนมนุษย์เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน (Intangible Assets) ที่มีความสำคัญแก่องค์การ เป็นสินทรัพย์ที่มีความแตกต่างจากสินทรัพย์อื่นๆ เนื่องจากทุนมนุษย์นั้นไม่สามารถซื้อขายหรือโอนกรรมสิทธิ์ระหว่างบุคคลได้ แต่ทุนมนุษย์สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเจ้าของกรรมสิทธิ์เท่านั้น (Nadler,et al.,1985 cited…

Continue Readingทุนมนุษย์ (Human Capital)

การทำงานเป็นทีม (Team Working)

ปัจจุบันทุกๆองค์การทั้งองค์การภาครัฐและภาคเอกชนล้วนต้องการให้สมาชิกในองค์การทำงานเป็นทีม เพราะการทำงานเป็นทีม (Team Working) ก่อให้เกิดประสิทธิผล (Effectiveness) ของงาน และองค์การประสบความสำเร็จ วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ (2549) กล่าวว่า การทำงานเป็นทีมเป็นการรวมตัวกันของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมารวมกัน มีปฏิสัมพันธ์กัน มีเป้าหมายร่วมกัน มีภารกิจที่ต้องกระทำร่วมกัน มีการติดต่อสื่อสารและประสานงานกัน มีการตัดสินใจร่วมกัน และมีความรับผิดชอบต่อความสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกัน Romig (อ้างถึงใน อารี อุณหสุทธิยานนท์, 2551) ได้แบ่งโครงสร้างการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิผลออกเป็น 10 องค์ประกอบ ได้แก่…

Continue Readingการทำงานเป็นทีม (Team Working)

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Transformation Leadership)

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Transformation Leadership) เป็นทฤษฎีที่ใช้อธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในตัวบุคคล โดยผู้นำจะมุ่งเน้นให้ผู้ตามเกิดการเปลี่ยนแปลงค่านิยม คุณธรรม มาตรฐาน และการมองการณ์ไกลในอนาคต ทั้งนี้ Bass & Avolio ได้เสนอทฤษฎีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และจำแนกพฤติกรรมของผู้นำการเปลี่ยนแปลงออกเป็น 4 องค์ประกอบ (สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, 2548) ได้แก่1. อุดมการณ์ หรือความเสน่หา (Idealized Influence or Charisma) เป็นพฤติกรรมที่ผู้นำแสดงออกเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้ตาม ผู้ตามจะรับรู้พฤติกรรมของผู้นำและเกิดการเลียนแบบพฤติกรรม 2. กระตุ้นการใช้ปัญญา…

Continue Readingภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Transformation Leadership)