การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing)

การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) เป็นกระบวนการหรือขั้นตอนหนึ่งของการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) ในองค์การ ทั้งนี้การแบ่งปันความรู้เป็นการจัดการความรู้เพื่อให้บุคลากรในองค์การได้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน และเพื่อให้บุคลากรในองค์การมีความรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน การแบ่งปันความรู้เกี่ยวข้องกับบุคคล 2 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายแหล่งความรู้ (Knowledge Source) คือผู้ส่งสารที่มีความตั้งใจที่จะให้ความรู้และแบ่งปันความรู้ และฝ่ายผู้รับความรู้ (Knowledge Receiver) คือผู้รับสารที่มีความตั้งใจที่จะรับข้อมูลและความรู้ (วิธัญญา วัณโณ, 2552; Rehman & others, 2014) การแบ่งปันความรู้ในองค์การมีความสัมพันธ์กับผลการดำเนินงานขององค์การ…

Continue Readingการแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing)

นวัตกรรม (Innovation)

นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง การสร้างและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการ ตลอดจนกระบวนการต่างๆ เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ การบริการ และกระบวนการ โดยนวัตกรรมที่สร้างและพัฒนาขึ้นจะต้องตอบสนองความต้องการ สามารถแก้ไขปัญหา และเกิดอรรถประโยชน์กับผู้ใช้ (User) ทั้งนี้การสร้างและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการ และกระบวนการในลักษณะใดถึงจะเรียกว่าได้ว่าเป็น “นวัตกรรม” สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ (2553) ที่ได้สรุปองค์ประกอบสำคัญของนวัตกรรมไว้ 3 ประการ ได้แก่1. ความใหม่ (Newness) นวัตกรรมต้องเกิดขึ้นจากกระบวนการคิดค้นขึ้นมาใหม่ หรือกระบวนการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม2. ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ (Economic…

Continue Readingนวัตกรรม (Innovation)

ทุนทางปัญญา (Intellectual Capital)

ทุนทางปัญญา (Intellectual Capital) หมายถึง ความรู้ ความสามารถในการเรียนรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ ทักษะ และประสบการณ์ที่มนุษย์สะสมไว้ (นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์, 2559; นิสดารก์ เวชยานนท์, 2551) ทุนทางปัญญาเป็นส่วนผสมของทุน 3 ประการ ได้แก่ ทุนมนุษย์ (Human Capital) ทุนลูกค้า (Customer Capital) และทุนโครงสร้าง (Structural Capital) โดยที่ทุนมนุษย์ คือสมรรถนะ…

Continue Readingทุนทางปัญญา (Intellectual Capital)