ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax : VAT)  เป็นภาษีทางอ้อมที่มุ่งจัดเก็บจากการบริโภค (Tax on Consume) ของประชาชนหรือจัดเก็บจากการขายสินค้าและบริการ โดยเก็บจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนการผลิตและการขายสินค้าหรือบริการ ผู้รับภาระภาษีมูลค่าเพิ่มแท้จริง คือ ผู้บริโภคคนสุดท้าย ในเรื่องผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มนี้จะขอกล่าวถึง 1.การจำแนกผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 2.การประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 3.การประกอบกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 4.การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 5.การหยุดประกอบกิจการชั่วคราวและการเลิกประกอบกิจการถาวร การจำแนกผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม           ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ 1. ผู้ประกอบการ…

Continue Readingผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

ข้อควรรู้เรื่องภาษีก่อนการลงทุน

สหภาพพม่า (Union of Myanmar) หรือชื่อใหม่ สาธารณรัฐสหภาพพม่า แต่คนไทยเราเรียกสั้นๆ ว่า พม่า เมืองหลวงปัจจุบันชื่อ นครเนปิดอว์ เป็นหนึ่งในสมาชิก ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC  (ASEAN Economic Community) ซึ่งประกอบไปด้วย ทั้งหมด 10 ประเทศได้แก่ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ กัมพูชา  ลาว  บรูไน…

Continue Readingข้อควรรู้เรื่องภาษีก่อนการลงทุน

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการเลือกซื้อประกันชีวิต 4

ผลการประเมินระบบ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกแผนประกันชีวิต ดังแสดงปรากฏในตารางที่ 1 ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพระบบของผู้ใช้โปรแกรม รายละเอียดค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน1. ระบบสามารถติดต่อกับผู้ใช้งาน4.460.592. ความถูกต้องของระบบ4.300.713. ด้านการประมวลผล4.200.624. ด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบ4.350.555. Graphic User Interface4.330.70ภาพรวมของระบบ4.350.63 จากตารางที่ 1 ผลของแบบประเมินความพึงพอใจของระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกแผนประกันโดยผูhใชhงานระบบ ผลการตอบสนองที่ไดhแสดงใหhเห็นวjา เมื่อนำค่าเฉลี่ยของแต่ละหัวข้อมาประมวลผลข้อมูลทางสถิติเพื่อหาคjาเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) จะพบว่าค่าเฉลี่ยที่ได อยู่ที่ 4.35 และค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานท่ากับ 0.63 ดังนั้นระบบที่ได้พัฒนาขึ้น มีความพึงพอใจของระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกแผนประกันชีวิต…

Continue Readingระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการเลือกซื้อประกันชีวิต 4