ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

1. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย  ได้แก่ บริษัทจำกัด  บริษัทมหาชนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน          2. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ         บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเนื่องจากมีแหล่งเงินได้ในประเทศไทย  ได้แก่                             2.1 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งตามกฎหมายต่างประเทศและกระทำกิจการในที่อื่นๆ รวมทั้งในประเทศไทย                             2.2 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งตามกฎหมายต่างประเทศมีลูกจ้างหรือผู้แทนหรือผู้ทำการติดต่อในการประกอบกิจการในประเทศไทย                             2.3 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย  แต่ได้รับเงินได้พึงประเมินบางประเภทตามมาตรา  40(2)   (3)   (4)  …

Continue Readingผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

การประกอบกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

          การประกอบกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสามารถแบ่งได้ 5 กลุ่ม ดังนี้ 1. การขายสินค้าหรือให้บริการธุรกิจขนาดย่อม           ปัจจุบันกฏหมายได้กำหนดขนาดของธุรกิจขนาดย่อมไว้ว่าจะต้องมีรายรับไม่เกิน 1,800,000 บาทต่อปี ซึ่งจะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม อย่างไรก็ดี หากผู้ประกอบการดังกล่าวมีความประสงค์จะขอเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มก็สามารถกระทำได้โดยแจ้งต่ออธิบดีกรมสรรพากรเพื่อขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และให้ยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.01) ภายใน 30 วันนับแต่วันแจ้ง           2. การขายสินค้าหรือให้บริการที่ได้รับการยกเว้นและไม่มีสิทธิเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม           การประกอบกิจการดังต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นและไม่มีสิทธิเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้แก่ 2.1  การให้บริการการศึกษาของสถานศึกษาของทางราชการ สถานศึกษาตามกฏมายว่าด้วย สถานอุดมศึกษาเอกชน หรือโรงเรียนเอกชนตามกฏหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน…

Continue Readingการประกอบกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

การประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

การประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ           1. การประกอบกิจการขายสินค้า การขายสินค้า  หมายถึง การจำหน่าย จ่าย โอนสินค้า ไม่ว่าจะมีประโยชน์หรือค่าตอบแทนหรือไม่ เช่น การขายสินค้า การแจกสินค้า การแถม การให้สินค้าเป็นรางวัล การให้โดยเสน่หา เป็นต้น ถือเป็นการขายในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น           การขายสินค้า  ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ยังรวมถึงกิจกรรมดังนี้ด้วย                     1.1 กิจการที่มีการให้เช่าซื้อสินค้า                     1.2…

Continue Readingการประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม