ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการเลือกซื้อประกันชีวิต (2)

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 1. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เป็นระบบที่ถูกเชื่อมโยงกันระหว่างทรัพยากรสมองของมนุษย์ให้ทํางานร่วมกับความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อต้องการปรับปรุงคุณภาพของการตัดสินใจให้ดีที่สุด ซึ่งข้อมูลที่ได้จากระบบสนับสนุนการตัดสินใจนั้น เป็นข้อมูลที่สามารถนํามาใช้วิเคราะห์และใช้ประกอบการตัดสินใจกับปัญหาประเภทกึ่งโครงสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ ช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้จากการตัดสินในระบบการตัดสินใจนั้นจะมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับวิธีการที่จะนํามาใช้ ตามลักษณะของงานที่ต้องการ จากแนวคิดของฮอล์แซบเพิลและวินสตัน (Bidgoil, Hossein, 1989). สําหรับงานวิจัยนี้ใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจประเภทที่อาศัยฐานข้อมูล (Database-Oriented DSS) เนื่องจากเป็นการตัดสินใจโดยนําเอาข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลมาใช้ (Turban, Aronson, 2001). 2. ต้นไม้การตัดสินใจ (Decision Tree) ต้นไม้การตัดสินใจเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างแพร่หลาย เนื่องจากการตัดสินใจแบบโครงสร้างต้นไม้เป็นลักษณะที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว จึงทําให้เข้าใจได้ง่าย…

Continue Readingระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการเลือกซื้อประกันชีวิต (2)

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการเลือกซื้อประกันชีวิต 1

บทคัดย่อ           ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต เป็นระบบที่ช่วยให้ผู้ที่ต้องการเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต มีข้อมูลสนับสนุนในการตัดสินใจ เช่น บริษัทผู้ขาย ชนิดกรมธรรม์           ชื่อกรมธรรม์ รายละเอียดเงื่อนไขในการทำกรมธรรม์ ข้อมูลติดต่อกับบริษัทกรมธรรม์ รวมถึงข้อมูลข่าวสารกรมธรรม์ใหม่ ๆ ทำให้ผู้ที่ต้องการเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต มีทางเลือกในการตัดสินใจทำประกันชีวิตที่เหมาะสมต่อตนเองและสามารถเปรียบเทียบข้อมูลแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ระบบคัดเลือกจากเงื่อนไขที่ผู้ใช้งานได้ระบุไว้ งานวิจัยได้ทำการพัฒนาระบบเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานมีความสะดวกในการตัดสินใจ มีความสะดวกในการสืบค้น วิเคราะห์ข้อมูล และสามารถแสดงผลลัพธ์เกี่ยวกับรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เหมะสมกับผู้ใช้มากที่สุด 3 อันดับ วิจัยนี้ได้ใช้เทคนิค Rule – Base เข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ผู้วิจัยได้ใช้แบบประเมินหาความพึงพอใจ ซึ่งผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญได้ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.43…

Continue Readingระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการเลือกซื้อประกันชีวิต 1