ความมีประสิทธิภาพของตลาด (1)

รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยานี ภาคอัต           การนำเสนอเนื้อหารสาระเกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพตลาดจะแยกนำเสนอเป็นสองตอนคือ ตอนที่ 1 แนวคิดความมีประสิทธิภาพของตลาด และตอนที่ 2 สมมติฐานเกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพของตลาด ตามแนวคิดของ Fama (1970)  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ตอนที่ 1  แนวคิดความมีประสิทธิภาพของตลาด             แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของตลาดเป็นเรื่องทางการเงินที่ได้รับความสนใจตั้งแต่ต้นปี 1970 (Sewell, 2012) และเมื่อ Fama (1970) ได้นำเสนอข้อสมมติฐานเกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพของตลาด (Efficient Market Hypothesis:…

Continue Readingความมีประสิทธิภาพของตลาด (1)