กลยุทธ์สเปรดในการลงทุนสัญญาฟิวเจอร์ส (2)

รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยานี ภาคอัต           การนำเสนอเนื้อหาสาระจะอธิบายต่อจากตอนที่ 1 กลยุทธ์การเก็งกำไรส่วนต่างในตลาดเดียวกัน สำหรับในตอนที่ 2 นี้จะเป็นเนื้อหาของกลยุทธ์การเก็งกำไรส่วนต่างในสินค้าอ้างที่ต่างกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ตอนที่ 2  กลยุทธ์การเก็งกำไรส่วนต่างในสินค้าอ้างอิงที่ต่างกัน             กลยุทธ์การเก็งกำไรส่วนต่าง หรือสเปรด (Spread) ในสินค้าอ้างอิงที่ต่างกัน มักรู้จักกันในชื่อ อินเทอร์คอมมอดิตี้ สเปรด (Intercommodity Spread) หรือเรลละทีฟ เวลยู เทรด (Relative Value Trade)…

Continue Readingกลยุทธ์สเปรดในการลงทุนสัญญาฟิวเจอร์ส (2)

กลยุทธ์สเปรดในการลงทุนสัญญาฟิวเจอร์ส (1)

รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยานี ภาคอัต           การนำเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกลยุทธ์การลงทุนในสัญญาฟิวเจอร์สมีหลากหลายกลยุทธ์ ซึ่งกลยุทธ์การลงทุนที่จะนำเสนอสองกลยุทธ์  โดยจะแยกการนำเสนอกลยุทธ์การลงทุนเป็นสองตอนคือ ตอนที่1 กลยุทธ์การเก็งกำไรส่วนต่างในตลาดเดียวกัน และตอนที่ 2 กลยุทธ์การเก็งกำไรส่วนต่างในสินค้าอ้างที่ต่างกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ตอนที่ 1  กลยุทธ์การเก็งกำไรส่วนต่างในตลาดเดียวกัน             กลยุทธ์การเก็งกำไรส่วนต่างหรือสเปรด (Spread) ในตลาดเดียวกัน มักรู้จักกันในชื่อ คาเล็นดะ สเปรด (Calendar Spread) หรืออินทราคอมมอดิตี้ สเปรด (Intracommodity Spread) รูปแบบของกลยุทธ์ประเภทนี้จะซื้อ…

Continue Readingกลยุทธ์สเปรดในการลงทุนสัญญาฟิวเจอร์ส (1)

ความมีประสิทธิภาพของตลาด (2)

รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยานี ภาคอัต           การนำเสนอเนื้อหาสาระในครั้งนี้จะอธิบายต่อจากตอนที่ 1 ของความมีประสิทธิภาพตลาด ซึ่งจะนำเสนอเกี่ยวกับสมมติฐานของความมีประสิทธิภาพของตลาดตามแนวคิดของ Fama (1970) ตอนที่ 2  สมมติฐานเกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพของตลาดตามแนวคิดของ Fama (1970)             Fama (1970) ได้อธิบายถึงสมมติฐานเกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพของตลาดไว้สามระดับคือ ตลาดที่มีประสิทธิภาพในระดับต่ำ  ตลาดที่มีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง  และตลาดที่มีประสิทธิภาพในระดับสูงซึ่งอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้             1. ตลาดที่มีประสิทธิภาพในระดับต่ำ (Weak Form) เป็นลักษณะตลาดหลักทรัพย์ที่นักลงทุนใช้ข้อมูลข่าวสารด้านราคาและมูลค่าการซื้อขายของหลักทรัพย์ในอดีต  ในการประเมินมูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์  นักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลข่าวสารด้านราคาได้อย่างเท่าเทียมกัน …

Continue Readingความมีประสิทธิภาพของตลาด (2)