หุ้นกู้สีเขียว

หุ้นกู้สีเขียว (Green Bond)เป็นตราสารหนี้ที่ระดมทุนเพื่อจะนำเงินทุนไปใช้ในโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนนักลงทุนก็ได้รับผลตอบแทนในรูปของคูปอง (Coupon) หรือดอกเบี้ยหน้าตั๋ว ซึ่งที่ผ่านมา ผู้ออกมักกำหนดเป็นอัตราคงที่ตลอดอายุหุ้นกู้ อย่างไรก็ดี ล่าสุด หุ้นกู้สีเขียวมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋วที่อ้างอิงกับอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์อื่นในลักษณะเดียวกันกับ หุ้นกู้อนุพันธ์ (Structured Note) จึงกลายมาเป็น “หุ้นกู้สีเขียวอนุพันธ์” (Structured Green Note) เพื่อให้ผลตอบแทนเป็นที่จูงใจนักลงทุนมากยิ่งขึ้น             หุ้นกู้สีเขียวมีความสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม และถือเป็นเครื่องทางการเงินที่สำคัญที่ใช้ในโครงการต่างๆ ที่ลดภาวะโลกร้อน หุ้นกู้สีเขียวฉบับแรกของโลกได้ออกขายในปี ค.ศ.2008 โดยธนาคารโลก (World Bank)…

Continue Readingหุ้นกู้สีเขียว

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

อสังหาริมทรัพย์เป็นสินทรัพย์มีตัวตนที่มีราคาสูง โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่จำเป็นต้องใช้ในการดำรงชีวิตของคนทุกคน ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าคนที่ทำงานเริ่มมีรายได้มั่นคงแล้วสิ่งที่ต้องการมากที่สุดก็คือการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง แต่เนื่องจากที่อยู่อาศัยประเภทต่างๆ ทั้ง ทาวน์เฮาส์ บ้านเดี่ยว และคอนโดมิเนียม ล้วนมีราคาสูง โดยเฉพาะในทำเลที่ใกล้ศูนย์กลางธุรกิจ และใกล้เส้นทางคมนาคมหลักจะยิ่งมีราคาสูงมาก คนที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองที่ไม่ได้มีฐานะร่ำรวย หรือมีเงินสดเพียงพอที่จะซื้อที่อยู่อาศัยได้จึงต้องกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นการนำรายได้ในอนาคตมาใช้ก่อนในปัจจุบัน รวมทั้งมีต้นทุนทางการเงินที่จะต้องจ่ายก็คือดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับซื้อที่อยู่อาศัย อย่างไรก็ตามการกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยมีประโยชน์ที่สำคัญคือสามารถนำดอกเบี้ยเงินกู้มาใช้ในการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีได้ ข้อควรระวังของคนที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยโดยการกู้เงินจากสถาบันการเงินก็คือ ต้องประเมินความสามารถของตนเองในการผ่อนชำระเงินกู้ในระยะยาวว่ามีเพียงพอที่จะสามารถผ่อนชำระค่างวดโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวัน และยังคงมีเงินสำรองเหลือเพียงพอที่จะใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินได้ นอกจากนี้ ยังต้องมีรายจ่ายในการตกแต่งที่อยู่อาศัย และการซื้อของใช้จำเป็นต่างๆภายในที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ค่อนข้างมากเช่นกัน อย่างไรก็ตามผู้ที่ซื้อที่อยู่อาศัยจะได้ประโยชน์ในระยะยาวจากมูลค่าของที่อยู่อาศัยนั้นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ การพัฒนาของสถานที่แวดล้อม และการพัฒนาเส้นทางคมนาคมใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นในอนาคต             การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จะมีความซับซ้อนค่อนข้างมาก เนื่องจากการประเมินมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆมากมาย เช่น ทำเลที่ตั้ง…

Continue Readingการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

การลงทุนในทองคำ

ทองคำ (Gold) เป็นวัตถุมีค่าที่ยอมรับในระดับสากลโดยธนาคารกลางของประเทศต่างๆทั่วโลกมีการถือทองคำไว้เป็นทุนสำรองระหว่างประเทศ ซึ่งแสดงว่ามีความเชื่อมั่นในเสถียรภาพของมูลค่าของทองคำ หรือเชื่อว่าราคาของทองคำมีความผันผวนน้อยนั่นเอง อย่างไรก็ตามจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั้งวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งในปี พ.ศ.2540 วิกฤตเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์ในปี พ.ศ.2551 และวิกฤตโรคระบาดไวรัสโควิด 19 ในปี พ.ศ.2562 จะเห็นว่าราคาทองคำมีความผันผวนอย่างมาก เนื่องจากนักลงทุนทั่วโลกกลัวว่าผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นต่างๆทั่วโลกจะตกต่ำลง จึงถอนเงินลงทุนออกจากตลาดหุ้นมาลงทุนในทองคำแทนทำให้ราคาทองคำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเริ่มต้นของการเกิดวิกฤตการณ์ในแต่ละครั้งซึ่งจะสวนทางกับดัชนีราคาหุ้นที่จะตกลงอย่างรวดเร็ว และในทางกลับกันเมื่อนักลงทุนเริ่มมีความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัวได้อย่างมั่นคงก็จะมีการถอนเงินลงทุนในทองคำกลับไปลงทุนในตลาดหุ้นราคาทองคำจะลดลงอย่างรวดเร็วและสวนทางกับดัชนีราคาหุ้นที่กลับมาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากทองคำเป็นสินทรัพย์มีตัวตนที่มีความสวยงามสามารถทำเป็นเครื่องประดับต่างๆได้หลากหลาย อีกทั้งทองคำยังมีสภาพคล่องสูงกว่าสินทรัพย์ลงทุนที่เป็นสินทรัพย์มีตัวตนประเภทอื่น เช่น อสังหาริมทรัพย์ และ อัญมณีต่างๆ เป็นต้น ทำให้มีผู้ต้องการออมเงินจำนวนมากหันมาออมเงินโดยการซื้อทองคำเก็บไว้ หรือการลงทุนในทองคำนั่นเอง การลงทุนในทองคำสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การซื้อทองคำโดยตรง การซื้อกองทุนรวมทองคำ…

Continue Readingการลงทุนในทองคำ