ความหมายของรัฐวิสาหกิจ

ในที่นี้ ผู้เขียนขอแบ่งความหมายของรัฐวิสาหกิจออกเป็น 3 แบบ คือ 1) ความหมายทั่วไป 2) ความหมายทางกฎหมาย และ 3) ความหมายตามที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศกำหนด ความหมายทั่วไป             คำว่า “รัฐวิสาหกิจ” ตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า “Public Enterprise” ความหมายโดยสรุป คือ             ในบทบัญญัติของกิจการซึ่งโอนมาเป็นของชาติอังกฤษ (British Nationalization) กล่าวถึงรัฐวิสาหกิจว่า หมายถึง “กิจการซึ่งบริการประชาชนทุกรูปแบบ และกิจการที่ทำนั้น ไม่ได้มุ่งหวังกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้น…

Continue Readingความหมายของรัฐวิสาหกิจ

ประเภทของวิธีการจัดตั้งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการอยู่ในประเทศไทย สามารถจำแนกประเภทได้หลายลักษณะ นอกจากจะสามารถจำแนกตามวิธีการจัดตั้งตามที่ได้อธิบายไว้แล้ว ยังสามารถจำแนกออกได้ 1) ตามลักษณะทางเศรษฐกิจ 2) ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง 3) ตามที่มาทางกฎหมาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ การจำแนกประเภทรัฐวิสาหกิจตามลักษณะทางเศรษฐกิจ การจำแนกประเภทตามลักษณะทางเศรษฐกิจนี้ มีประโยชน์ในด้านการวิเคราะห์โครงสร้างและการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจในภาครวม โดยเฉพาะสำหรับประกอบการศึกษาแนวโน้มและวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ การจำแนกประเภทรัฐวิสาหกิจตามลักษณะทางเศรษฐกิจนี้ได้มีการจัดทำขึ้นเพื่อการรวบรวมข้อมูลรัฐวิสาหกิจ ซึ่งได้มีการจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย มีรายละเอียด ดังนี้                         1) สาขาพลังงาน มี 4 แห่ง คือการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง…

Continue Readingประเภทของวิธีการจัดตั้งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย