การประเมินผลโครงการภาครัฐต้องประเมินอะไรบ้าง[1]

                    ในการประเมินผลโครงการพัฒนาภาครัฐอาจกล่าวได้ว่า ยังไม่มีการประเมินผลโครงการหลังดำเนินโครงการแล้วอย่างที่ควรจะเป็น คงมีเพียงแค่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเท่านั้นที่ดำเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจัง แต่ทว่าก็เป็นเพียงแค่การประเมินผลที่มุ่งเน้นการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้งบประมาณ (Compliance Auditing) เท่านั้น ส่วนการประเมินผลการดำเนินงานโครงการภายหลังโครงการแล้วเสร็จ (Project Performance Auditing : PPA) ยังมีค่อนข้างน้อย การขาดการประเมินระบบ  PPA หรือการประเมินผลการดำเนินงานโครงการภายหลังโครงการแล้วเสร็จ ทำให้ขาดข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำโครงการใหม่ ทำให้โครงการใหม่ ๆ ที่จัดทำขึ้นอาจดำเนินงานผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำอีกเหมือนดังเช่นโครงการที่เคยดำเนินงานผิดพลาดมาแล้วในอดีต ดังนั้นหากต้องการให้การจัดทำโครงการใหม่ ๆ มีข้อบกพร่องน้อยกว่าโครงการที่ดำเนินการผ่านมาแล้วควรจะได้ทำการประเมินผลในระบบ  PPA…

Continue Readingการประเมินผลโครงการภาครัฐต้องประเมินอะไรบ้าง[1]

ทำไมจะต้องประเมินผลการดำเนินโครงการ[1]

ในวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ได้มีผู้ให้คำนิยามคำว่าโครงการไว้ว่า “โครงการ หมายถึง กระบวนการทำงานที่ประกอบไปด้วยกิจกรรมหลาย ๆ กิจกรรม ซึ่งมีการทำโครงการเป็นไปตามลำดับ โดยการทำงานจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เช่น การผลิตสินค้า หรือ ทำงานบริการ โดยจะมีการกำหนดระยะเวลาและงบประมาณที่จำกัด ในการดำเนินงานโครงการจะต้องมีผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อโครงการ มีหน้าที่ทำการบริหารงาน กิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน เหมาะสมกับเวลา และงบประมาณที่ตั้งไว้” ในการดำเนินโครงการนั้นฝ่ายต่างๆ ประสงค์ที่จะทราบว่าผลการดำเนินโครงการเป็นอย่างไร เกิดผลงานตามที่กำหนดไว้หรือไม่ สามารถดำเนินงานได้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาและค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ การที่จะทราบสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวได้จำเป็นต้องมีการติดตามประเมินผลโครงการ การประเมินผลโครงการหมายถึงอะไร…

Continue Readingทำไมจะต้องประเมินผลการดำเนินโครงการ[1]

รัฐบาลมีรายได้มาจากไหน ?

รัฐบาลมีรายได้มาจากไหน[1]             ตามปกติรัฐบาลจะมีรายได้จากแหล่งรายได้ที่สำคัญ 4 แหล่งได้แก่ รายได้จากภาษีอากร รายได้จากรัฐพาณิชย์ รายได้จากการขายสิ่งของและบริการ ในกรณีที่รัฐบาลใช้นโยบายขาดดุลงบประมาณ รัฐบาลจำเป็นต้องก่อหนี้สาธารณะ แต่จะเป็นจำนวนมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับสภาวะทางเศรษฐกิจในปีงบประมาณนั้นๆ สำหรับรายได้ของรัฐบาลส่วนใหญ่จะมาจากภาษีอากรที่ส่วนราชการของกระทรวงการคลังเป็นผู้จัดเก็บ เช่น กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร และยังมีส่วนราชการอื่นที่จัดเก็บภาษีอากรตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นผู้จัดเก็บด้วยเช่นกัน สำหรับรายได้จากภาษีอากรนั้นรัฐจัดเก็บจากภาษีอากรประเภทต่างๆ หลายประเภท กล่าวคือ การจำแนกประเภทของรายได้รัฐบาลสามารถจำแนกได้หลายประเภทแล้วแต่ว่า จะใช้สิ่งใดเป็นเกณฑ์ในการจำแนกประเภท ในกรณีที่จำแนกตามองค์ประกอบของรายได้จะเห็นได้ว่ารายได้ของรัฐบาลจะประกอบด้วย 1) รายได้ประเภทภาษีอากร และ 2) รายได้ประเภทที่มิใช่รายได้ภาษีอากร กล่าวคือ…

Continue Readingรัฐบาลมีรายได้มาจากไหน ?