การผลักภาระภาษี

          การผลักภาระภาษี (Tax Shifting) คือการที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามที่กฎหมายกำหนดแบ่งภาระภาษีบางส่วนหรือทั้งหมดไปให้กับบุคคลอื่น การผลักภาระภาษีโดยทั่วไปอาจมีวิธีการผลักภาระภาษี 2 วิธีคือ (1) การผลักภาระภาษีไปข้างหน้า (2) การผลักภาระภาษีไปข้างหลัง การผลักภาระภาษีไปข้างหน้า (Forward Shifting) เช่น ผู้ผลิตสินค้าซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีจากการผลิตสินค้า ผู้ผลิตอาจผลักภาระภาษีไปให้ผู้บริโภคสินค้าได้โดยการขึ้นราคาสินค้า เป็นต้นการผลักภาระภาษีไปข้างหลัง (Backward Shifting) เช่น ผู้ผลิตสินค้าซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีจากการผลิตสินค้า ผู้ผลิตอาจผลักภาระภาษีไปให้เจ้าของปัจจัยการผลิตที่ใช้ในการผลิตสินค้านั้นได้ เช่น การลดค่าจ้างแรงงาน หรือลดราคาปัจจัยการผลิต เป็นต้น             จากผลของการผลักภาระภาษีตามวิธีที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะเห็นได้ว่าภาระภาษีที่แท้จริงตามตัวอย่างนั้นจะกระทบต่อบุคคล…

Continue Readingการผลักภาระภาษี

ภาระภาษี

ภาระภาษี (Incidence or Burden of Taxation) หมายถึงภาระการชำระภาษีอากรของภาคเอกชนที่ให้กับรัฐ ซึ่งการจัดเก็บภาษีอากรก่อให้เกิดภาระกับเอกชน ปัญหาสำคัญในการพิจารณาเรื่องภาระภาษีนี้คือ ภาระดังกล่าวจะต้องตกอยู่กับผู้เสียภาษีอากร เป็นจำนวนภาษีที่คำนวณจากฐานภาษีคูณอัตราภาษี ซึ่งภาษีอากรที่รัฐเรียกเก็บนั้นไม่ว่าจะเรียกเก็บจากฐานภาษีใด หรือในลักษณะใดก็ตาม ผลของภาระภาษีในท้ายที่สุดจะกระทบต่อรายได้ของประชาชนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาโดยทั่วไป อย่างไรก็ดีเนื่องจากผู้เสียภาษีมีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมายอาจไม่ใช่ผู้รับภาระภาษีไว้ท้ายที่สุด ประเภทของภาระภาษีโดยการพิจารณาความหมายของคำว่าภาระภาษีจึงควรแยกพิจารณาเป็นสองนัย  คือ 1) ภาระภาษีตามกฎหมาย (Statutory Incidence) และ 2) ภาระภาษีทางเศรษฐกิจ (Economic Incidence)            1. ภาระภาษีตามกฎหมาย  หมายถึง…

Continue Readingภาระภาษี

หลักการจัดเก็บภาษีอากร

หลักการจัดเก็บภาษีอากร โดยกำหนดผู้มีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องภาษีอากรหรือจากหลักเกณฑ์ใด โดยทั่วไปสามารถแบ่งได้ 3 หลักการดังนี้ 1) หลักแหล่งเงินได้ (Source Rule) 2) หลักถิ่นที่อยู่ (Residence Rule) 3) หลักสัญชาติ (Nationality Rule) 1. หลักแหล่งเงินได้           หลักแหล่งเงินได้มาจากพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2494 มาตรา 41 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ผู้มีเงินได้พึงประเมินมาตรา…

Continue Readingหลักการจัดเก็บภาษีอากร