วงจรการผลิต

วงจรการผลิต (Production Cycle) ซึ่งเป็นกระบวนการการแปลงสภาพจากทรัพยากรของกิจการอันได้แก่ วัตถุดิบทางตรง แรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิต เพื่อเป็นสินค้าสำเร็จรูป หรือสินค้าคงเหลือที่พร้อมสำหรับการจำหน่าย อย่างไรก็ตามรูปแบบการผลิตขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์หรือบริการของกิจการนั้นๆ โดยระบบการผลิตโดยทั่วไปสามารถแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบคือ การผลิตตามคำสั่ง (Make to order) เป็นผลิตตามคำสั่งของลูกค้าแต่ละรายซึ่งเป็นสินค้ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตามความต้องการ อาทิ การรับสร้างบ้านตามความต้องการของลูกค้าเฉพาะราย การรับวาดรูปสีน้ำมัน การรับผลิตเครื่องจักรชนิดพิเศษตามคำสั่งของลูกค้า เป็นต้นการผลิตแบบรุ่น (Batch Processing) การผลิตแบบกลุ่มหรือรุ่นของสินค้า โดยแต่ละรุ่นสินค้าจะมีลักษณะเดียวกัน ซึ่งเน้นเป็นการผลิตแต่ละรุ่นเป็นจำนวนมากเพื่อเกิดการประหยัดต่อขนาด (Economic of…

Continue Readingวงจรการผลิต

ลักษณะทั่วไปของระบบสารสนเทศวงจรรายได้

วงจรรายได้ (Revenue Cycle) คือกิจกรรมทางธุรกิจที่สร้างระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการขายสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้า ตั้งแต่กระบวนการ 1) การบันทึกการขายสินค้าหรือให้บริการ ที่ได้รับจากคำสั่งซื้อของลูกค้า โดยได้ผ่านการตรวจสอบและอนุมัติสินเชื่อ พร้อมทั้งมีจำนวนสินค้าที่พร้อมในการจัดส่งตามเวลาที่กำหนด 2) การจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อ 3) การเรียกเก็บเงิน 4) การเก็บเงิน กระบวนการของวงจรรายได้ เริ่มจากเมื่อลูกค้าได้ส่งคำสั่งซื้อมาที่กิจการ โดยกิจการตรวจสอบสินค้าว่ามีเพียงพอในการขาย และทำการตรวจสอบสินเชื่อในการอนุมัติการขายให้กับลูกค้ารายนั้น ถือเป็นกิจกรรมที่ 1 ที่เรียกว่า การบันทึกข้อมูลรายการขาย จากนั้นคือกระบวนการการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อ และจัดทำการเรียกเก็บเงิน โดยจัดทำใบกำกับสินค้า และสุดท้ายคือกระบวนการการรับชำระเงิน ซึ่งคือรายได้จากการขายสินค้า อย่างไรก็ตามจากกระบวนการของวงจรรายได้นั้น…

Continue Readingลักษณะทั่วไปของระบบสารสนเทศวงจรรายได้

ฐานภาษี

ฐานภาษีอากร (Tax Base) คือ สิ่งที่เป็นเกณฑ์ในการนำไปคำนวณเพื่อจัดเก็บภาษี หรือเป็นฐานในการประเมินภาษี  โดยใช้ฐานภาษีคูณอัตราภาษีจะได้จำนวนภาษีที่ต้องชำระ ประเภทของฐานภาษีอากรประกอบด้วย 4 ประเภทคือ ฐานเงินได้ (Income Base) ฐานการบริโภค (Consumption Base) ฐานทรัพย์สิน (Wealth Base)และฐานอื่น (Other Base) โดยมีรายละเอียดดังนี้ ฐานเงินได้           รายได้ของผู้มีเงินได้ใช้เป็นฐานที่เรียกเก็บภาษี ฐานเงินได้เป็นฐานภาษีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดฐานหนึ่ง เพราะเชื่อกันว่ารายได้เป็นเครื่องวัดความสามารถในการเสียภาษีอากร (Ability to Pay)…

Continue Readingฐานภาษี