ONLINE MARKETING MIXED

แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการตลาดออนไลน์ โดยเป็นการปรับเปลี่ยนแนวคิดส่วนประสมการตลาด 4Ps ให้เป็นส่วนประสมการตลาดทางด้านออนไลน์หรือที่เรียกว่า 4Cs ดังนี้ 1)     Product เปลี่ยนเป็น Co-creation หมายถึง ผู้ผลิตมีการรับฟังข้อมูลความต้องการและข้อคิดเห็นจากผู้บริโภคเพื่อทำการผลิตสินค้าและบริการในลักษณะของการรังสรรค์ผลิตภัณฑ์ร่วมกันเพื่อให้ผลิตภัณฑ์นั้นสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง 2)     Price เปลี่ยนเป็น Currency หมายถึง การตั้งราคาผลิตภัณฑ์ให้มีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์ต่างๆ เช่น ตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ตามช่องทางในการจัดจำหน่าย ตามวิธีการชำระเงิน ตามช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ตามการรับรู้ของลูกค้า เป็นต้น 3)     Place เปลี่ยนเป็น Communal Activation…

Continue ReadingONLINE MARKETING MIXED

ONLINE MARKETING

“การตลาดออนไลน์” (Online Marketing) เป็นการทำการตลาดในโลกออนไลน์ผ่านเครื่องมือ (Device) ต่างๆ ที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ เช่น โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก เป็นต้น เพื่อทำการส่งเสริมการตลาด การสื่อสาร และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ร้านค้าและผลิตภัณฑ์ขององค์กรธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ ทั้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เช่น เฟสบุ๊ค อินสตาร์แกรม ทวิตเตอร์ ไลน์ เป็นต้น ซึ่งช่องทางในการสื่อสารออนไลน์ตามที่กล่าวมานี้ล้วนมีอิทธิพลกับวิถีชีวิตและพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก (ETDA,…

Continue ReadingONLINE MARKETING

PRICING OBJECTIVE

วัตถุประสงค์ในการกำหนดราคานั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 6 วัตถุประสงค์หลัก ดังนี้ 1. เพื่อสร้างกำไร องค์กรธุรกิจมักตั้งราคาเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ด้านผลกำไรตามที่ตนตั้งไว้ อย่างไรก็ตาม ต้องคำนึงถึงความสัมพันธ์กับอุปสงค์หรือความต้องการของผู้บริโภคด้วยว่า สามารถตั้งราคาได้มากน้อยในระดับใดเมื่อเทียบกับคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ 2. เพื่อการแข่งขัน องค์กรธุรกิจต้องกำหนดราคาให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันรายอื่นได้ หรือบางครั้งอาจทำการตั้งราคาของสินค้าประเภทเดียวกันให้มีราคาต่ำกว่าคู่แข่งขันเพื่อเป็นการช่วงชิงลูกค้าหรือสร้างฐานลูกค้าเพิ่มให้กับตน 3. เพื่อเพิ่มยอดขาย องค์กรธุรกิจอาจมีการกำหนดราคาจำหน่ายสินค้าและบริการของตนให้มีราคาถูกกว่าราคาปกติเพื่อเพิ่มยอดขายในช่วงสั้นๆ โดยจัดให้มีรายการส่งเสริมการขายประเภท ลด แลก แจก แถม เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย เช่น ให้สามารถขายผลิตภัณฑ์ได้จำนวนมาก บรรลุตามเป้าหมายการขายที่ตั้งไว้ และส่งผลให้เกิดกำไรขึ้นจนเป็นที่น่าพอใจ หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ…

Continue ReadingPRICING OBJECTIVE