Customer Behavior

          “พฤติกรรมผู้บริโภค” หรือ Customer Behavior นั้น มาจากคำสองคำประกอบกัน คือ คำว่า “พฤติกรรม” และคำว่า “ผู้บริโภค”           “พฤติกรรม” หมายถึง การกระทำหรือการแสดงออกของบุคคลซึ่งเกิดขึ้นทั้งโดยตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior)  และพฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) มีรายละเอียดดังนี้ พฤติกรรมภายนอก เป็นพฤติกรรมที่สามารถสัมผัสได้ด้วยประสาททั้ง 5…

Continue ReadingCustomer Behavior

Digital Marketing

Digital Marketing Digital marketing คือ การทำการตลาดรูปแบบหนึ่งโดยโปรโมทสินค้าหรือบริการผ่านทางสื่อดิจิทัล และสามารถสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภค เพื่อเพิ่มยอดขายโดยใช้กลยุทธ์ต่างๆ ทางสื่อดิจิทัล ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เนื่องจากผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสื่อเหล่านี้ได้ง่าย และสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา\n\nนอกจากนี้การตลาดดิจิทัลคืออีกทางเลือกหนึ่งของการสร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้นกับธุรกิจแบรนด์ใหม่ ทำให้การรับรู้ในวงกว้างไม่ใช่เรื่องที่ยากอีกต่อไป อีกทั้งยังสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ในจำนวนมากได้โดยตรง ธุรกิจแบรนด์ใหม่จึงมีโอกาสที่จะเป็นที่รู้จัก และเติบโตได้อย่างรวดเร็วช่องทางต่างๆของการตลาดแบบดิจิทัล การทำการตลาดดิจิทัลสามารถทำได้หลายรูปแบบที่สำคัญ ได้แก่ การตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Marketing) โซเชียลมีเดียจะเป็นตัวช่วยผลักดันให้เว็บไซต์ของคุณเป็นที่รู้จักและขยับขึ้นไปอยู่ในอันดับที่ดีขึ้นในเว็บไซต์ของ Google ซึ่งข้อดีของการทำการตลาดบนสังคมออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดีย คือ สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย รวดเร็วทันใจ และช่วยในการประชาสัมพันธ์…

Continue ReadingDigital Marketing

PRICING STRATEGIES

กลยุทธ์การกำหนดราคาเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์นั้น สามารถทำได้โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านต่างๆ  ได้แก่ กลยุทธ์การกำหนดราคาเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การกำหนดราคาเพื่อการส่งเสริมการตลาด กลยุทธ์การกำหนดราคาเพื่อตอบสนองทางด้านจิตวิทยาของผู้บริโภค ดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.  กลยุทธ์การกำหนดราคาเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของผลิตภัณฑ์ หมายถึง การกำหนดราคาผลิตภัณฑ์โดยพิจารณาถึงลักษณะและวิธีการใช้งาน สามารถกระทำได้ 5 แนวทาง ดังนี้ 1.1 การกำหนดราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้ควบคู่กัน (Captive pricing) เป็นการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์หลักหรือผลิตภัณฑ์พื้นฐานให้มีราคาไม่สูงนัก โดยไม่ได้หวังกำไรจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นฐาน แต่จะไปทำการบวกกำไรส่วนที่ต้องการกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องนำมาใช้ควบคู่กัน เช่น การจำหน่ายมีดโกนในราคาที่ไม่สูงนัก แต่ตั้งราคาใบมีดโกนที่ต้องใช้ร่วมกันไว้ค่อนข้างสูง เป็นต้น 1.2 การกำหนดราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ที่สามารถปรับเสริม (Optional pricing)…

Continue ReadingPRICING STRATEGIES