การจัดทำโครงงานเพื่อพัฒนางานประจำทางด้านการจัดการงานก่อสร้าง

  • Post author:
  • Post category:Uncategorized

การจัดทำโครงงานเพื่อการพัฒนางานประจำเป็นการทำงานในลักษณะเดียวกันกับการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research: R2R) ซึ่งหมายถึง การใช้งานวิจัยหรือโครงงานเป็นเครื่องมือในการสร้างความรู้เพื่อนำมาพัฒนางานประจำ ในขณะเดียวกันก็ทำให้ผู้ทำงานประจำมีโอกาสคิด ทดลอง ตั้งโจทย์ให้มีความชัดเจนขึ้น แล้วทำการทดลองเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล ซึ่งผลของการจัดทำโครงงานเพื่อการพัฒนางานประจำ ไม่ได้มีเป้าหมายให้ได้เฉพาะผลงานของโครงงานเท่านั้น แต่ยังต้องการที่จะนำผลงานจากการทำโครงงานไปใช้เพื่อพัฒนางานประจำอีกด้วย การจัดทำโครงงานเพื่อการพัฒนางานประจำจึงนับเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน เพื่อพัฒนางาน และเป็นการขับเคลื่อนองค์การไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) การจัดทำโครงงานเพื่อการพัฒนางานประจำ มีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ หัวข้อโครงงาน ต้องมาจากปัญหาหน้างานเพื่อการพัฒนางานประจำผู้ทำโครงงาน ต้องเป็นผู้ทำงานประจำนั้นเอง โดยมีบทบาทหลักในการรับผิดชอบโครงงานผลลัพธ์ของโครงงาน ต้องส่งผลต่อตัวผู้ทำโครงงานหรืองานประจำที่ทำการนำผลของโครงงานไปใช้ประโยชน์ ผลของโครงงานจะต้องเป็นวงจรวนกลับไปปรับปรุงให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการทำงานให้ดีขึ้นในองค์กร ถือเป็นการสนับสนุนให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในองค์การก่อสร้างด้วย สำหรับแนวทางในการจัดทำโครงงานเพื่อการพัฒนางานประจำ…

Continue Readingการจัดทำโครงงานเพื่อพัฒนางานประจำทางด้านการจัดการงานก่อสร้าง

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน

  • Post author:
  • Post category:Uncategorized

การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน (Project-based Learning: PBL) เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญวิธีหนึ่ง ที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้และทักษะผ่านกระบวนการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการหรือระเบียบวิธีวิจัย การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานจึงเป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดการเรียนรู้เพื่อสะท้อนผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังดังกล่าว ซึ่งมีการดำเนินการ 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย การเตรียมความพร้อม การกำหนดและเลือกหัวข้อ การเขียนข้อเสนอโครงงาน การดำเนินโครงงาน และการนำเสนอผลงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมความพร้อม การเตรียมความพร้อม เป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับผู้สอนและผู้เรียน เป็นการเตรียมความพร้อมผู้สอนเพื่อให้เข้าใจบทบาทของผู้สอนในการทบทวนสร้างความเข้าใจกับกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ให้พร้อมต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานให้ประสบความสำเร็จ ส่วนการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเป็นการสร้างความเข้าใจในบทบาทผู้เรียน ให้เกิดความตระหนักถึงเป้าหมายการเรียนรู้และบทบาทผู้เรียนที่ต้องมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ รวมไปถึงการเตรียมแหล่งข้อมูล วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ ระยะเวลา…

Continue Readingขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน

ประเภทของโครงงานด้านการจัดการงานก่อสร้าง

  • Post author:
  • Post category:Uncategorized

โครงงานจัดเป็นการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นขั้นตอนและใช้ความรู้ที่ตนเองได้ศึกษามาบูรณาการ โครงงานสามารถจำแนกตามเงื่อนไขต่างๆ ได้หลายลักษณะ สำหรับในที่นี้จะจำแนกตามลักษณะของกิจกรรมได้ 4 ประเภท คือ โครงงานประเภทสำรวจ (survey project) โครงงานประเภททดลอง (experimental project) โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ (development project) โครงงานประเภททฤษฎี (theory project) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1.1 โครงงานประเภทสำรวจ เป็นโครงงานที่มีวัตถุประสงค์ในการสำรวจและรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แล้วนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนั้นมาจำแนกเป็นหมวดหมู่ และนำเสนอ ในรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อให้เห็นลักษณะหรือความสัมพันธ์ ในเรื่องที่ต้องการศึกษาได้อย่างชัดเจนและมีระบบ…

Continue Readingประเภทของโครงงานด้านการจัดการงานก่อสร้าง