โครงสร้างต้นทุนนั้นสำคัญไฉน

โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure) เป็นองค์ประกอบหนึ่งใน 9 องค์ประกอบ ของโมเดลในการทำธุรกิจ ที่เรียกกันว่า Business Model Canvas: BMC ซึ่งคิดขึ้นโดย Alexander Osterwalder (2005) สำหรับบทความนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเรืองการจัดทำโมเดลทางธุรกิจ แต่จะชี้ให้เห็นความสำคัญของโครงสร้างต้นทุน  โครงสร้างต้นทุน หมายถึง สัดส่วนของต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร ซึ่งในการจัดทำ BMC จะเน้นให้แยกแยะต้นทุนออกเป็นต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร จะทำให้ทราบโครงสร้างของต้นทุน เช่น ในการทำธุรกิจหนึ่งมีต้นทุนรวม 1 ล้านบาทประกอบด้วย ต้นทุนคงที่ 8…

Continue Readingโครงสร้างต้นทุนนั้นสำคัญไฉน

การเปิดเผยนโยบายการบัญชี :พืชเพื่อการให้ผลิตผล vs  ผลิตผลที่ได้จากพืชเพื่อการให้ผลิตผล กรณีปาล์มน้ำมัน

สำหรับรายการพืชเพื่อการให้ผลิตผล กิจการต้องเปิดเผยนโยบายการบัญชีไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งมีสาระที่คัญดังต่อไปนี้ การวัดมูลค่า ระบุว่า “พืชเพื่อการให้ผลิตผลแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) ราคาทุนดังกล่าวหมายถึงต้นทุนในการปลูกพืชเพื่อการให้ผลิตผลซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่จะให้ผลผลิต” 2. ค่าตัดจำหน่ายของพืชเพื่อการให้ผลิตผลคำนวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ผลผลิตของพืชเพื่อการให้ผลิตผลที่เหลืออยู่ เช่น การให้ผลผลิตของต้นปาล์ม โดยปกติมีระยะเวลา 25 ปี เป็นต้น        3. ค่าตัดจำหน่ายแสดงรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน        4. ไม่มีการตัดจำหน่ายสำหรับพืชเพื่อการให้ผลิตผลที่ยังไม่พร้อมเก็บเกี่ยว        5. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืชเพื่อการให้ผลิตผล ได้แก่ ค่าซ่อมบำรุงและปลูกเพิ่มเติมในพื้นที่ที่มีการเก็บเกี่ยวแล้วจะถือเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนทั้งจำนวน          ส่วนสินทรัพย์ชีวภาพที่เป็นผลิตผลที่ได้จากพืชเพื่อการให้ผลิตผล…

Continue Readingการเปิดเผยนโยบายการบัญชี :พืชเพื่อการให้ผลิตผล vs  ผลิตผลที่ได้จากพืชเพื่อการให้ผลิตผล กรณีปาล์มน้ำมัน

พืชเพื่อการให้ผลิตผล (Bearer Plants) คืออะไร วัดมูลค่าอย่างไร

พืชเพื่อการให้ผลิตผล คืออะไร  หัวข้อบทความนี้ ฟังดูเหมือนจะอยู่ในวิชาเกษตรกรรม เพราะมีคำว่า พืช และผลิตผล แต่จุดประสงค์ที่จะกล่าวนี้คือ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิชาการบัญชี ซึ่งอยู่ภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  (TAS 16: Property, Plant and Equipment ) ซึ่งก็อาจฟังดูแปลก ว่าทำไมพืชเพื่อการให้ผลผลิต จึงต้องปฏิบัติทางการบัญชีเช่นเดียวกับสินทรัพย์ที่จัดอยู่ในหมวดที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เช่น เครื่องจักร อาคารสำนักงาน โรงงาน เป็นต้น…

Continue Readingพืชเพื่อการให้ผลิตผล (Bearer Plants) คืออะไร วัดมูลค่าอย่างไร