การขอจริยธรรมการวิจัยในคน (2-หนังสือที่ควรอ่าน)

การขอจริยธรรมในคน เอกสารควรอ่าน,ควรทำความเข้าใจ,มีความสำคัญ ท่านที่สนใจ หาความรู้เกี่ยวข้องแนวทางการขอจริยธรรมการวิจัยในคนนั้น ควรได้อ่านหนังสือ เรื่อง "แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐" เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงที่มา หลักการ เหตุผล ในการทำการวิจัยในคน  หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นโดย ชมรมจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศไทย โหลเอกสารเพื่อศึกษาได้ โดย >>>  คลิกที่นี้

Continue Readingการขอจริยธรรมการวิจัยในคน (2-หนังสือที่ควรอ่าน)

การขอจริยธรรมการวิจัยในคน (1-การวิจัยในคนคืออะไร)

การขอจริยธรรมการวิจัยในคน มีความสำคัญมากต่อผู้ทำวิจัยในปัจจุบัน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลายสถาบัน เริ่มมีการขอจริยธรรมการวิจัยในคนก่อนเริ่มเก็บข้อมูลกันมากขึ้น ทั้งนี้ ขั้นตอนการขอจริยธรรมก็มีหลายขั้นตอน มีการปรับแก้ไขหลายครั้ง ผู้วิจัยจึงควรศึกษาขั้นตอนต่างๆ ให้เข้าใจก่อนเริ่มดำเนินการ "การทำวิจัยในคน หมายถึง กระบวนการศึกษาที่เป็นระบบเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ทางด้านสุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ได้กระทำต่อร่างกายหรือจิตใจของอาสาสมัครในการวิจัย หรือที่ได้กระทำต่อเซลล์ส่วนประกอบของเซลล์ วัสดุสิ่งส่งตรวจ เนื้อเยื่อ น้ำคัดหลั่ง สารพันธุกรรม เวชระเบียน หรือข้อมูลด้านสุขภาพของอาสาสมัครในการวิจัย และให้หมายความรวมถึงการศึกษาทางสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ที่เกี่ยวกับสุขภาพ" อ้างอิงจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำหรับท่านที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโหลดเอกสารจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ตาม link…

Continue Readingการขอจริยธรรมการวิจัยในคน (1-การวิจัยในคนคืออะไร)

VIETNAM Predictions in 2021

ในปี 2021 นี้ มีการพยากรณ์การเติบโตของเวียดนามไว้ว่าจะเป็นปีทองของเวียดนามเลย ซึ่งหลังจากจบปัญหาไวรัส COVID-19 แล้ว ทุกเติบโตอย่างก้าวกระโดดเลยครับ ยังไงมาลองดู คำพยากรณ์คลิปนี้จาก Duong Global Business Consulting Group ครับ https://www.youtube.com/watch?v=ppOIW0wAC1M&feature=youtu.be&ab_channel=DuongGlobalBusinessConsultingGroup

Continue ReadingVIETNAM Predictions in 2021