การประมาณกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (1)

กระบวนการในการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจะเห็นว่า มีกระบวนการหนึ่งที่สำคัญคือ การประมาณกระแสเงินสดของการลงทุน เนื่องจากในขั้นตอนนี้จำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ เพื่อให้กระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องมีความถูกต้องและใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด ก่อนที่จะนำเอาข้อมูลกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องนั้นไปใช้ในกระบวนการถัดไปคือ การประเมินค่าการลงทุน          กระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจลงทุนมีหลักการที่สำคัญ 3 ประการคือ (1) กิจการจะให้ความสำคัญกับกระแสเงินสดมากกว่ากำไรทางบัญชี (2) กระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาจากกระแสเงินสดส่วนเพิ่ม กล่าวคือ เป็นผลต่างระหว่างกระแสเงินสดที่จะเกิดขึ้นเมื่อกิจการตัดสินใจลงทุนกับกระแสเงินสดที่จะเกิดขึ้นหากกิจการไม่ตัดสินใจลงทุน และ (3) กระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาจากกระแสเงินสดสุทธิหลังหักภาษีเท่านั้น          กระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับโครงการนั้นประกอบด้วย          1. กระแสเงินสดจ่ายลงทุนเริ่มแรก          2. กระแสเงินสดสุทธิระหว่างดำเนินโครงการ          3.…

Continue Readingการประมาณกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (1)