ต้นทุนเงินทุน (5)

  • Post author:
  • Post category:Uncategorized

ความหมายของต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) หมายถึง ต้นทุนเงินทุนหลังหักภาษีสำหรับเงินทุนทุกแหล่งที่กิจการจัดหามาเพื่อการดำเนินงาน โดยถ่วงน้ำหนักด้วยสัดส่วนเงินทุนจากแหล่งต่างๆ ภายในโครงสร้างเงินทุน ดังนั้น หากธุรกิจจัดหาเงินทุนเพื่อดำเนินงานจากแหล่งเดียว เช่น จัดหาจากหุ้นสามัญ ต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจะเท่ากับต้นทุนของหุ้นสามัญนั่นเอง แต่ในความเป็นจริง ธุรกิจอาจจัดหาเงินทุนจากทั้งแหล่ง หนี้สินและส่วนของเจ้าของ โดยที่เงินทุนจากแหล่งหนี้สินก็มีรูปแบบในการกู้ยืมแตกต่างกันไป เช่น หุ้นกู้ เงินกู้ เป็นต้น หรือเงินทุนจากส่วนของเจ้าของก็อาจเป็น หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ และกำไรสะสมการคำนวณต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก…

Continue Readingต้นทุนเงินทุน (5)

ต้นทุนเงินทุน (4)

  • Post author:
  • Post category:Uncategorized

ต้นทุนเงินทุนของหุ้นบุริมสิทธิ หากจัดหาเงินทุนจากหุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งกิจการจะต้องจ่ายผลตอบแทนในรูป เงินปันผล เช่นเดียวกับหุ้นสามัญ แต่มีความแตกต่างจากหุ้นสามัญในเรื่องอัตราของเงินปันผล โดยที่หุ้นบุริมสิทธิจะกำหนดอัตราเงินปันผลไว้แน่นอน kp    =     Dp / P0             เมื่อ                   kp         =          ต้นทุนเงินทุนของหุ้นบุริมสิทธิ                                     Dp        =          เงินปันผลต่อหุ้นบุริมสิทธิ                                     P0         =          ราคาตลาดของหุ้นบุริมสิทธิต้นทุนเงินทุนของกำไรสะสม เมื่อกิจการดำเนินงานมาช่วงเวลาหนึ่ง กิจการอาจมีผลกำไรจากการดำเนินงานสะสมมา กิจการมีแนวทางในการจัดการกับกำไรสะสมจำนวนนี้โดยอาจนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือจัดสรรบางส่วนไว้สำหรับการขยายงานในอนาคต ต้นทุนเงินทุนของกำไรสะสมจะอยู่ในรูปของต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity…

Continue Readingต้นทุนเงินทุน (4)

ต้นทุนเงินทุน (3)

  • Post author:
  • Post category:Uncategorized

ต้นทุนเงินทุนของส่วนของเจ้าของ เงินทุนจากส่วนของเจ้าของจะประกอบไปด้วย เงินทุนจากหุ้นสามัญ เงินทุนจากหุ้นบุริมสิทธิ และเงินทุนจากกำไรสะสม โดยที่ต้นทุนเงินทุนส่วนของเจ้าของ คือ เงินปันผล (Dividend) ที่กิจการจะต้องจ่ายเพื่อเป็นการตอบแทนการใช้เงินทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นกรณีเป็นหุ้นที่มีอยู่เดิม และในกรณีที่เป็นเงินทุนจากส่วนของเจ้าของที่กำลังพิจารณาจัดหาเพิ่มเติม ต้นทุนเงินทุนจะประกอบไปด้วย เงินปันผล และค่าใช้จ่ายในการขายหุ้น ต้นทุนเงินทุนของหุ้นสามัญ การคำนวณต้นทุนเงินทุนของทุนหุ้นสามัญ สามารถคำนวณได้จากตัวแบบเงินปันผล หรือตัวแบบการตีราคาสินทรัพย์ ดังนี้ 1.1 ตัวแบบเงินปันผล คำนวณได้โดย ks = (D1/P0) - g เมื่อ                ks         =         …

Continue Readingต้นทุนเงินทุน (3)