การวางแผนงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (Local Planning)

  • Post author:
  • Post category:Uncategorized

ประเภทของแผนพัฒนาท้องถิ่น           ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 กำหนดประเภทของแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ 2 ประเภทซึ่งมีรายละเอียดตามนิยามตามกฎหมายดังนี้           1) แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปีซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวด้วย           2)…

Continue Readingการวางแผนงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (Local Planning)

การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติงานที่ดีของคณะกรรมการหมู่บ้าน

  • Post author:
  • Post category:Uncategorized

ในส่วนนี้ผู้เขียนได้นำผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาในหัวข้อวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเรื่อง “The Village Committee and Public Service Promotion” (Akahat, 2019: 344 - 249) เพื่อแสดงให้เห็นผลการวิเคราะห์กลยุทธ์สำหรับใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีของคณะกรรมการหมู่บ้านด้วยการวิเคราะห์แบบจับคู่ความสัมพันธ์แบบ SWOT Matrix (SWOT Matrix Analysis) เพื่อให้ได้กลยุทธ์ที่เป็นแนวทางการส่งเสริม การปฏิบัติงานที่ดีของคณะกรรมการหมู่บ้านในภารกิจ 1) ด้านการอำนวยการ 2) ด้านการปกครองและการรักษาความสงบเรียบร้อย 3) ด้านแผนพัฒนาหมู่บ้าน  4) ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ 5)…

Continue Readingการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติงานที่ดีของคณะกรรมการหมู่บ้าน

คณะกรรมการหมู่บ้าน

  • Post author:
  • Post category:Uncategorized

พัฒนาการ “คณะกรรมการหมู่บ้าน” กำเนิดขึ้นตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2486 ในมาตรา 28 ตรี โดยกำหนดให้มีการจัดตั้ง “คณะกรรมการหมู่บ้าน” โดยเดิมกำหนดให้ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรวมกันมีฐานะเป็น “คณะกรรมการหมู่บ้าน” มีหน้าที่เสนอข้อแนะนำและให้คำปรึกษาหารือในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน โดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นประธาน และยังกำหนดว่าการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านต้องมีผู้มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม และการชี้ขาดข้อปรึกษาของคณะกรรมการหมู่บ้านให้ถือเสียงข้างมากเป็นหลัก ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของ “คณะกรรมการหมู่บ้าน” ที่ได้มีส่วนในการบริหารหมู่บ้านอย่างบูรณาการมากขึ้นในช่วงหลังจากประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น (ปธาน สุวรรณมงคล, 2560: 159)  ต่อมาในปี พ.ศ. 2524…

Continue Readingคณะกรรมการหมู่บ้าน