นโยบายสาธารณะในฐานะแนวทางการปฏิบัติหรือการกระทำซึ่งมีองค์ประกอบ

นโยบายสาธารณะในฐานะแนวทางการปฏิบัติหรือการกระทำซึ่งมีองค์ประกอบ สอดคล้องกับทัศนะของ James E. Anderson กล่าวคือ นโยบายสาธารณะเป็นแนวทางการปฏิบัติหรือการกระทำซึ่งมีองค์ประกอบหลายประการ ได้แก่ ผู้ปฏิบัติหรือชุดของผู้กระทำที่จะต้องรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องของสังคม โดยมีจุดมุ่งหมายชัดเจนว่า สิ่งใดที่จะต้อง กระทำให้สำเร็จ มิใช่สิ่งที่รัฐบาลเพียงแต่ตั้งใจจะกระทำหรือเสนอให้กระทำเท่านั้น             นโยบายสาธารณะในทัศนะนี้เป็นการจำแนกให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างนโยบายกับการตัดสินใจของรัฐบาล ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญระหว่างการเลือกทางที่ต้องการมาเปรียบเทียบกัน (Competing Alternatives) กล่าวคือ การตัดสินใจของรัฐบาลอาจแสดงออกถึงความตั้งใจหรือข้อเสนอของรัฐบาลที่จะกระทำเท่านั้น โดยในความเป็นจริงอาจไม่เกิดการกระทำ แต่ในด้านนโยบายสาธารณะนั้นจะต้องปรากฏการกระทำที่มีจุดมุ่งหมายชัดเจน ซึ่งนโยบายสาธารณะมีลักษณะสำคัญ ได้แก่ (1) นิยามของนโยบายสาธารณะจะต้องเชื่อมโยงระหว่างนโยบายสาธารณะกับการกระทำให้บรรลุเป้าหมาย (2) นโยบายสาธารณะประกอบด้วยจำนวนชุดหรือแบบแผนของการกระทำ (3) นโยบายสาธารณะเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการนโยบายของ…

Continue Reading นโยบายสาธารณะในฐานะแนวทางการปฏิบัติหรือการกระทำซึ่งมีองค์ประกอบ

นโยบายสาธารณะในฐานะสิ่งที่รัฐบาลเลือกกระทำหรือไม่กระทำ

นโยบายสาธารณะในฐานะสิ่งที่รัฐบาลเลือกกระทำหรือไม่กระทำนั้นสอดคล้องกับทัศนะของ Thomas R. Dye นั่นคือในส่วนที่รัฐบาลเลือกที่จะกระทำจะครอบคลุมกิจกรรมต่างๆทั้งหมดของรัฐบาล ทั้ง กิจกรรมที่เป็นกิจวัตรและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในบางโอกาส เช่น การควบคุมการขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคม และความพยายามในการขจัดความขัดแย้งกับสังคมอื่นๆ เป็นต้น และมีวัตถุประสงค์ให้กิจกรรมที่รัฐบาลเลือกที่จะกระทำบรรลุเป้าหมายในการให้บริการแก่สังคม ซึ่งการที่รัฐบาลเก็บเงินจากประชาชนในรูปของภาษีอากรต่างๆ ทำให้นโยบายสาธารณะมีผลในการควบคุมพฤติกรรมของประชาชนในลักษณะต่างๆ ด้วย เช่น การที่รัฐบาลเก็บภาษีสินค้าฟุ่มเฟือยในอัตราสูง จะทำให้ประชาชนบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยน้อยลง หรือการที่รัฐบาลยกเว้นการเก็บภาษีสินค้าที่จำเป็นบางประเภท จะทำให้ประชาชนบริโภคสินค้าเหล่านั้นมากขึ้น เป็นต้น              ในส่วนที่รัฐบาลเลือกที่จะไม่กระทำ ก็ถือว่าเป็นสาระสำคัญของนโยบายสาธารณะ เช่น การที่รัฐบาลบางประเทศยกเลิกนโยบายการเกณฑ์ทหาร แสดงว่ารัฐบาลเลือกที่จะไม่บังคับให้ประชาชนเพศชายทุกคนต้องเป็นทหารรับใช้ชาติ แต่เปลี่ยนไปรับสมัครตามความสมัครใจของประชาชน หรือการที่รัฐบาลเลือกที่จะไม่ใช้นโยบายประกันการว่างงานของประชาชน ทำให้ประชาชนที่ตกงานไม่มีโอกาสได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาล…

Continue Reading นโยบายสาธารณะในฐานะสิ่งที่รัฐบาลเลือกกระทำหรือไม่กระทำ

นโยบายสาธารณะในฐานะกิจกรรมที่กระทำโดยรัฐบาล

นโยบายสาธารณะในฐานะกิจกรรมที่กระทำโดยรัฐบาล จะครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมดของรัฐบาล เช่น การจัดการศึกษา การจัดสวัสดิการ และ การก่อสร้างทางโดยรัฐ รวมทั้งข้อกำหนดและระเบียบในการควบคุมและการกำกับการดำเนินกิจกรรมของปัจเจกบุคคลและนิติบุคคลทั้งหลาย ตลอดจนการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐอีกด้วย เช่น การรักษาความสงบเรียบร้อย การตรวจสอบราคาสินค้า การควบคุมการจำหน่ายยาและอาหาร เป็นต้น นอกจากนี้ นโยบายสาธารณะในทัศนะนี้ยังหมายรวมถึงการจัดการในลักษระรัฐพิธีต่างๆ เช่น การเฉลิมฉลองวันชาติ วันจัดตั้งกองทัพ วันเฉลิมพระชนมพรรษาขององค์พระประมุข เป็นต้น              นโยบายสาธารณะที่อยู่ในทัศนะของการเป็นกิจกรรมที่กระทำโดยรัฐนอกจากจะครอบคลุมกิจกรรมภายในประเทศทั้งหมดแล้ว ยังครอบคลุมกิจกรรมต่างประเทศทั้งหมดของรัฐนั้นๆอีกด้วย เช่น นโยบายการค้าระหว่างประเทศ นโยบายความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ นโยบายการรวมตัวเป็นกลุ่มองค์การระหว่างประเทศ และนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นต้น …

Continue Reading นโยบายสาธารณะในฐานะกิจกรรมที่กระทำโดยรัฐบาล