Digitization สำหรับองค์กรยุคใหม่

  • Post author:
  • Post category:Uncategorized

การทำ Digitization ถือเป็นขั้นตอนการเริ่มต้นขององค์กรที่จะนำข้อมูลแบบ Analog หรือทุกสิ่งที่เป็นข้อมูลแบบกายภาพ สามารถจัดเก็บและนำมาใช้ซ้ำได้หรือใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ เช่น ภาพถ่าย เอกสาร หรือหนังสือ ซึ่งการทำ Digitization คือ ระบบที่จะนำสิ่งที่เป็น Analog เหล่านี้เปลี่ยนแปลงเป็นระบบ Digital ทั้งหมด เช่น การเปลี่ยนภาพถ่ายให้เป็นไฟล์ภาพ การเปลี่ยนจากเอกสารให้เป็นไฟล์ Docs/PDF/exe หรือการเปลี่ยนหนังสือให้เป็น E-book เป็นต้น ditto (2021) Digitalization จึงหมายถึง การนำเอา “เทคโนโลยี” มาใช้เพื่อเปลี่ยน “รูปแบบการทำธุรกิจ…

Continue ReadingDigitization สำหรับองค์กรยุคใหม่

เทคโนโลยีที่ธุรกิจยุคใหม่จำเป็นต้องรู้จัก ถ้าอยากโตกว่าคู่แข่ง

  • Post author:
  • Post category:Uncategorized

เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในทุกๆ ด้านของมนุษย์ แม้แต่การดำเนินธุรกิจที่เทคโนโลยีเหล่านี้จะเป็นทั้งอาวุธและแต้มต่อให้กับธุรกิจ จึงขอยกตัวอย่างเทคโนโลยียุคใหม่ ดังนี้  SME Startup (2020) AI (Artificial Intelligence) หรือ ปัญญาประดิษฐ์โปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถทำความเข้าใจ เรียนรู้ วิเคราะห์ และประมวลผลต่างๆ อย่างอัตโนมัติ ซึ่ง AI แบ่งออกเป็นหลายระดับตามความสามารถหรือความฉลาดเมื่อเปรียบเทียบกับมนุษย์ โดยผู้เชี่ยวชาญ ได้อธิบายว่า AI มีรูปแบบการทำงาน 5 ลักษณะ ได้แก่ 1) การวิเคราะห์และอธิบายเบื้องต้น (Describe) 2) การพยากรณ์…

Continue Readingเทคโนโลยีที่ธุรกิจยุคใหม่จำเป็นต้องรู้จัก ถ้าอยากโตกว่าคู่แข่ง

การรับรู้ภาวะหมดไฟในการทํางาน (Burnout Syndrome)

ความเหนื่อยหน่ายหรือภาวะหมดไฟ (burnout) เป็นปัญหาที่พบได้มากโดยเฉพาะในบุคลากรที่มีอาชีพในการบริการ โดยพบได้ประมาณร้อยละ 15-50 ของคนทํางาน อาชีพทีต้องทํางานเกี่ยวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและบุคลากรสาธารณสุขมักเป็นกลุ่มเสียงที่ประสบปัญหาภาวะหมดไฟได้มากที่สุด (ศรีสกุล เฉียบแหลม, 2019) ภาวะหมดไฟในการทํางานคืออะไร ภาวะหมดไฟในการทํางาน (Burnout) เป็นโรคทางสุขภาพจิตที่ต้องได้รับการรักษาซึ่งองค์การอนามัยโลกจัดอยู่ในกลุ่ม ICD (International Classification of Diseases)ผู้ที่มีภาวะหมดไฟในการทํางานมักเป็นผลมาจากการสะสมความเครียดในการทํางานมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน จนมีอาการแสดงออกทีผิดปกติทางด้านร่างกาย และจิตใจ เช่น มีความรู้สึกเหนื่อยล้า หมดเรี่ยวแรง อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ หดหู่ หมดหวัง ท้อแท้ หงุดหงิด…

Continue Readingการรับรู้ภาวะหมดไฟในการทํางาน (Burnout Syndrome)