ทิศทางการบริหารราชการไทยตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

  • Post author:
  • Post category:Uncategorized

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ…

Continue Readingทิศทางการบริหารราชการไทยตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ทิศทางการบริหารราชการไทยตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

  • Post author:
  • Post category:Uncategorized

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ได้จัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2561-2565 โดยนำผลการศึกษาและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศขององค์กร ต่างๆ อาทิ ข้อเสนอแนะของสภาปฏิรูปแห่งชาติ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง มาใช้ ประกอบการพิจารณาดำเนินการ รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากส่วนราชการ องค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้อง แผนปฏิรูปนี้จึงถือเป็นสิ่งที่กำหนดทิศทางการบริหารราชการไทยอีกประการหนึ่ง ซึ่งส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ จะต้องมีการนำสาระสำคัญตลอดจนรายละเอียดของแผนไปแปลงสู่การปฏิบัติให้เกิดการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิรูปฯ ต่อไปแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อ (1) สร้างภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชนที่หลากหลาย ได้อย่างมีประสิทธิผล (Customized Public Service) (2)…

Continue Readingทิศทางการบริหารราชการไทยตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน