ประเภทของนโยบายในการบริหารราชการไทย

          นโยบายในการบริหารราชการไทย สามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภท           1. นโยบายในการบริหารราชการไทยในฐานะแนวนโยบายแห่งรัฐ หรือแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ซึ่งได้กำหนดสาระสำคัญไว้ใน หมวดที่ 6 ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560ในมาตรา 64-78 ซึ่งเป็นแนวทางให้รัฐดำเนินการตรากฎหมายและกำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ และครอบคลุมแนวนโยบายด้านต่างๆ อาทิ ด้านยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านการต่างประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศาสนาและสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ด้านการสาธารณสุข  รวมถึงด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศิลปวิทยาการ เป็นต้น…

Continue Readingประเภทของนโยบายในการบริหารราชการไทย

ความหมายของนโยบายการบริหารราชการไทย

มีคำที่สำคัญสองคำคือคำว่า “นโยบาย” (Policy) กับ คำว่า “การบริหารราชการไทย” (Thai Public Administration)           คำว่า “นโยบาย” (Policy) ส่วนมากในแวดวงวิชาการในทางรัฐประศาสนศาสตร์จะพบในรูปของคำว่า นโยบายสาธารณะ (Public Policy) ซึ่งนักวิชาการหลายท่านอย่าง อีสตัน (Easton,1953) ชาร์เคนสกี (Sharkansky,1970) และรวมถึง ฮอกวูดและกันท์ (Hogwood and Gunn,1984) ได้ให้ความหมายซึ่งสามารถสรุปความไปในทางเดียวกันได้ว่า นโยบายสาธารณะ เป็นสิ่งที่รัฐบาลตัดสินใจเลือกที่จะกระทำ…

Continue Readingความหมายของนโยบายการบริหารราชการไทย

Strategic Leadership of the Mayor of Yala City Municipality

จากการศึกษาของดาวนภา  เพชรจันทร์และ จิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์ พบว่านายกเทศมนตรีนครยะลา   (นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ) มีลักษณะภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ที่โดดเด่น 8 ประการ ดังนี้               1) เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล นายกเทศมนตรีเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ในการบริหารจัดการเมืองยะลา โดยบริหารจัดการในรูปแบบองค์รวมครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดยะลา มิใช่มองแค่พื้นที่ของเทศบาลนครยะลา เป็นผู้มองอนาคตของจังหวัดยะลาในระยะยาว มีความสามารถในการพัฒนาต่อยอดโครงการและผลงานต่าง ๆ จนทำให้เทศบาลนครยะลามีชื่อเสียงได้รับการยอมรับจากประชาชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ โดยได้รับรางวัลการันตีมากมายที่เป็นผลงานประจักษ์               2) เป็นผู้บริหารที่เป็นต้นแบบให้กับบุคลากร นายกเทศมนตรีนครยะลาเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ ในการจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตาม…

Continue ReadingStrategic Leadership of the Mayor of Yala City Municipality