ข้อควรรู้เรื่องภาษีก่อนการลงทุน

สหภาพพม่า (Union of Myanmar) หรือชื่อใหม่ สาธารณรัฐสหภาพพม่า แต่คนไทยเราเรียกสั้นๆ ว่า พม่า เมืองหลวงปัจจุบันชื่อ นครเนปิดอว์ เป็นหนึ่งในสมาชิก ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC  (ASEAN Economic Community) ซึ่งประกอบไปด้วย ทั้งหมด 10 ประเทศได้แก่ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ กัมพูชา  ลาว  บรูไน…

Continue Readingข้อควรรู้เรื่องภาษีก่อนการลงทุน

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการเลือกซื้อประกันชีวิต 4

ผลการประเมินระบบ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกแผนประกันชีวิต ดังแสดงปรากฏในตารางที่ 1 ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพระบบของผู้ใช้โปรแกรม รายละเอียดค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน1. ระบบสามารถติดต่อกับผู้ใช้งาน4.460.592. ความถูกต้องของระบบ4.300.713. ด้านการประมวลผล4.200.624. ด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบ4.350.555. Graphic User Interface4.330.70ภาพรวมของระบบ4.350.63 จากตารางที่ 1 ผลของแบบประเมินความพึงพอใจของระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกแผนประกันโดยผูhใชhงานระบบ ผลการตอบสนองที่ไดhแสดงใหhเห็นวjา เมื่อนำค่าเฉลี่ยของแต่ละหัวข้อมาประมวลผลข้อมูลทางสถิติเพื่อหาคjาเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) จะพบว่าค่าเฉลี่ยที่ได อยู่ที่ 4.35 และค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานท่ากับ 0.63 ดังนั้นระบบที่ได้พัฒนาขึ้น มีความพึงพอใจของระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกแผนประกันชีวิต…

Continue Readingระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการเลือกซื้อประกันชีวิต 4

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการเลือกซื้อประกันชีวิต (3)

วิธีดำเนินการวิจัย ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้พัฒนาได้ออกแบบขั้นตอนการพัฒนาออกเป็น 5 ขั้นตอน โดยการใช้ SDLC : System Developed Life Cycle (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์,2548)           การเก็บรวบรวมข้อมูล           จากการเก็บรวบรวมข้อมูลและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องซึ่งพบว่า ข้อมูลของแผนประกันมีแต่อยู่หลากหลายรูปแบบ ซึ่งอาจจะทำให้การตัดสินใจเลือกแผนประกันชีวิตไม่เป็นไปตามที่ต้องการ และเข้าใจได้ยาก ในการนี้ผู้วิจัยจึงมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซด์ แผ่นพับ ใบปลิว      การวิเคราะห์ระบบ           จากการวิเคราะห์ข้อมูลเทคนิคที่นํามาใช้ในการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสิน ใจในการเลือกแผนประกัน โดยใช้เทคนิคอาศัยกฎ…

Continue Readingระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการเลือกซื้อประกันชีวิต (3)