การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ควรใช้เทคนิคและเครื่องมืออะไรจึงจะได้คนดี คนเก่ง

  • Post author:
  • Post category:Uncategorized

เฉลิมพงศ์ มีสมนัย วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ให้มีปริมาณและความรู้ความสามารถของบุคคลให้พอเหมาะกับงานนั้นถือได้ว่าเป็นหน้าที่การจัดการทรัพยากรมนุษย์ลำดับแรกที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานขององค์การเป็นอย่างยิ่ง ในการจัดหาบุคคลเข้ามาทำงานนั้นผู้บริหารจะต้องดำเนินการในเรื่องของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและการเลือกสรรคนที่เหมาะสมที่สุดเข้ามาสู่องค์การ การปฐมนิเทศ การทดลองปฏิบัติงาน และการบรรจุแต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ความสามารถมากที่สุดเพื่อทำงานให้องค์การสามารถดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย สำหรับเทคนิคและเครื่องมือในการจัดหาทรัพยากรมนุษย์ที่จะช่วยให้การสรรหาและเลือกสรรได้คนที่เหมาะสมที่สุดเข้ามาทำงานในหน่วยงานนั้นมีเป็นจำนวนมาก แต่ในเรื่องนี้จะขอกล่าวถึงใน 2 เรื่องเทคนิคและเครื่องมือในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์กับการสรรหาและการเลือกสรรเท่านั้น กล่าวคือ 1. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 1) ในการวางแผนกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การนั้น องค์การนั้นๆ จะต้องกำหนดแผนกลยุทธ์ขององค์การโดยการตั้งวัตถุประสงค์และกำหนดวิธีการดำเนินการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์นั้น โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกองค์การ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง พร้อมกับประเมินศักยภาพขององค์การ โดยทั่วไปแล้วการวางแผนกลยุทธ์จะกระทำทั้งในระดับประเทศ กระทรวง และองค์การระดับกรม…

Continue Readingการจัดหาทรัพยากรมนุษย์ควรใช้เทคนิคและเครื่องมืออะไรจึงจะได้คนดี คนเก่ง

การจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ต้องทำอะไรกันบ้าง

  • Post author:
  • Post category:Uncategorized

เฉลิมพงศ์ มีสมนัย[1]           การจัดการทรัพยากรมนุษย์มีหน้าที่ 4 ประการ ได้แก่ การจัดหา การพัฒนา การใช้ประโยชน์ และการรักษาบุคลากร และในการทำหน้าที่ทั้ง 4 ประการดังกล่าวนี้ในแต่ละหน้าที่ยังสามารถจำแนกออกเป็นงานหรือกิจกรรม (activities) ต่างๆ ได้อีก การจัดการทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้           1.การจัดหาคน การจัดหาคนเข้ามาทำงานในองค์การประกอบด้วยงานหรือกิจกรรมที่ต้องดำเนินการดังนี้ 1.1 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมแรกของการจัดหาทรัพยากรมนุษย์เข้ามาทำงานในองค์การการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็นการศึกษาวิเคราะห์และเปรียบเทียบระหว่างอุปสงค์และอุปทานทรัพยากรมนุษย์ในด้านปริมาณขององค์การ หากพบว่าอุปสงค์สูงกว่าอุปทานองค์การจะทำการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ามาสู่องค์การ และการเปรียบเทียบอุปสงค์และอุปทานด้านคุณภาพของบุคลากรในด้านความรู้ความสามารถหากพบว่าองค์การมีอุปสงค์ด้านความรู้ความสามารถสูงกว่าที่ทรัพยากรมนุษย์มีอยู่ในปัจจุบันองค์การจำเป็นต้องพัฒนาความรู้ ทักษะ ทัศนคติและสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ให้มีพร้อมและเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานในองค์การ          …

Continue Readingการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ต้องทำอะไรกันบ้าง

Играйте в бесплатные игровые автоматы для видеопокера

  • Post author:
  • Post category:Uncategorized

Играйте в бесплатные игровые автоматы для видеопокера Уловки для того, чтобы не принять участие подробное описание в игровых автоматах. Оплата картой Visa, однако, составляет самым скорым и несложным способом оплаты…

Continue ReadingИграйте в бесплатные игровые автоматы для видеопокера