มีเทคนิคและเครื่องมืออะไรบ้างที่จะใช้ธำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นคนดี คนเก่งให้อยู่กับองค์การ

  • Post author:
  • Post category:Uncategorized

เฉลิมพงศ์ มีสมนัย[1]           การธำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์ เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเก็บรักษา(retention) บุคลากรที่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถสูง มีผลงานดีเด่นเป็นที่ปรากฏ มีพฤติกรรมการทำงานที่ดีและเป็นที่ยอมรับ มีความมุ่งมั่นในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงาน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นคนดีคนเก่ง(knowledge worker) โดยการเก็บรักษาไว้กับองค์การเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินงานขององค์การให้บรรลุเป้าหมาย           การธำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์มีเทคนิคและเครื่องมือที่สำคัญได้แก่ การบริหารค่าตอบแทน(compensation management)ที่มีประสิทธิภาพ การบริหารผลการปฏิบัติงาน(performance management) การกำหนดข้อบังคับ การวางระเบียบ การกำหนดกฎเกณฑ์ หรือ regulation เพื่อให้บุคลากรยึดถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกันเพื่อให้เกิดการประสานงาน ป้องกันความขัดแย้งและเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการทำงานร่วมกันระหว่างองค์การกับบุคลากร การดำเนินการเกี่ยวกับวินัย การแรงงานสัมพันธ์(employee relation) สุขภาพและความปลอดภัย…

Continue Readingมีเทคนิคและเครื่องมืออะไรบ้างที่จะใช้ธำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นคนดี คนเก่งให้อยู่กับองค์การ

เทคนิคและเครื่องมืออะไรที่ช่วยให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • Post author:
  • Post category:Uncategorized

          เฉลิมพงศ์ มีสมนัย[1]           การใช้ประโยชน์ทรัพยากรมนุษย์เป็นการมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบปฏิบัติงานตามที่องค์การกำหนดไว้ในแผนงานโครงการต่างๆ ขององค์การประกอบด้วยเทคนิคและเครื่องมือต่างๆ ได้แก่ 1) การออกแบบงาน 2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 3) การโอน การย้าย การเลื่อนตำแหน่ง 4) การวางแผนเพื่อสืบทอดตำแหน่ง           เทคนิคและเครื่องมือในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรมนุษย์ในระดับปฏิบัติการ สำหรับเทคนิคและเครื่องมือในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรมนุษย์ในระดับปฏิบัติการที่นิยมใช้กันเป็นการทั่วไปได้แก่                    1.การออกแบบงาน เป็นการกำหนดภาระหน้าที่การทำงานสำหรับการทำงานส่วนบุคคล หรือการทำงานร่วมกันเป็นทีมสำหรับบุคลากรในระดับปฏิบัติการ เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในกิจกรรมนี้ได้แก่  1.1 การทำงานเฉพาะด้าน(division of work) ตามหลักการแบ่งงานกันทำตามถนัดของ…

Continue Readingเทคนิคและเครื่องมืออะไรที่ช่วยให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นคนดี คนเก่งควรใช้เทคนิคและเครื่องมืออะไร

  • Post author:
  • Post category:Uncategorized

เฉลิมพงศ์ มีสมนัย[1]           เมื่อกล่าวถึงเทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คนทั่วไปมักเข้าใจว่าเป็นเทคนิคและเครื่องมือเกี่ยวกับการฝึกอบรม (Training) แต่ทว่าตามความเป็นจริงแล้ว เทคนิคและเครื่องมือสำหรับการฝึกอบรมเป็นเพียงเทคนิคและเครื่องมือชนิดหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เท่านั้น แต่ทว่ายังมีเทคนิคและเครื่องมืออื่น ๆ อีกที่สามารถจะนำมาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้อีกเป็นจำนวนมาก ในบทความนี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะเทคนิคและเครื่องมือบางชนิดเท่านั้น สำหรับเทคนิคและเครื่องมือการพัฒนาผู้บริหารได้แก่ การพัฒนาผู้บริหารเป็นกลุ่มและพัฒนาเป็นรายบุคคล สำหรับเทคนิคและเครื่องมือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับผู้ปฏิบัติงานได้แก่ การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้วยวิธีการ On the job training และวิธีการ Off the job training สำหรับเทคนิคและเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับปฏิบัติการและระดับบริหารที่สำคัญได้แก่ 1. เทคนิคและเครื่องมือการพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้สามารถทำงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้เป็นผลสำเร็จนั้นมีวิธีดำเนินการ 2…

Continue Readingการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นคนดี คนเก่งควรใช้เทคนิคและเครื่องมืออะไร