การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าส่งผลการเกิดความจงรักภักดีของธุรกิจโรงแรม

รายได้จากการท่องเที่ยวในประเทศไทยแบ่งเป็นรายได้ที่มาจากคนไทยมูลค่า 1,071,342.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35 และเป็นเงินจากนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวที่ประเทศไทย 1,912,183.56 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 65 (สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2563) โดยมูลค่าอันดับหนึ่งของการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว คือการจ่ายสำหรับโรงแรม ปี พ.ศ. 2561 เท่ากับ 762,002 ล้านบาท สอดคล้องกับดัชนีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (Travel & Tourism Competitive Index) ระบุใน The Travel &…

Continue Readingการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าส่งผลการเกิดความจงรักภักดีของธุรกิจโรงแรม

ความจงรักภักดีของลูกค้าในธุรกิจโรงแรม

ท่ามกลางการแข่งขันทางการค้าที่เปิดเสรีในปัจจุบันซึ่งต้องแข่งขันของธุรกิจโรงแรม รวมทั้งทางเลือกที่เพิ่มขึ้นของรูปแบบที่พักแรม จึงไม่สามารถปฎิเสธได้ว่าการลงทุนทางการตลาดของธุรกิจโรงแรมเพื่อให้ได้ซึ่ง ปริมาณการขายเป็นเรื่องสำคัญ แต่การสร้างเปรียบทางการแข่งขันในระยะยาวคือที่จะต้องการสร้างความแตกต่าง และความพึงพอใจแก่ลูกค้า เพื่อกลับมาซื้อซ้ำอีกทั้งการรีวิว บอกต่อ ซึ่งเป็นการสร้างความจงรักภักดีที่จะส่งผลต่อการดำเนินงานในระยะยาวของกิจการ เรื่องของความจงรักภักดีของลูกค้ากลายเป็นหัวใจของทุกธุรกิจที่จะสร้างคุณค่าในสายตาลูกค้า (Customer Value) ซึ่งธุรกิจจะเติบโตได้มาจากการเข้าถึง การรักษา และการสร้างลูกค้า หากไม่มีลูกค้ากิจกรรมต่างๆ ของธุรกิจจะไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ ดังนั้นกิจการที่เชื่อว่าการบริหารจัดการ สูงสุดที่ให้ความสำคัญ คือ (a)  ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง พนักงาน และสุดท้ายคือลูกค้า ถือเป็นการบริหารที่ล้าสมัย ซึ่งกิจการที่ประสบความสำเร็จทางการตลาดจะให้ความสำคัญตาม (b) ที่สูงสุดคือลูกค้า จากนั้นคือพนักงานที่ต้องพบปะให้บริการแก่ลูกค้า…

Continue Readingความจงรักภักดีของลูกค้าในธุรกิจโรงแรม

ระบบบัญชีแยกประเภท

ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger System: GL) เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจในการบันทึกและรวบรวมข้อมูลทางการเงินมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบสารสนเทศของวงจรรายได้ วงจรค่าใช้จ่าย ด้านการผลิตและสินค้าคงเหลือ ระบบสารสนเทศด้านเงินเดือนค่าจ้างและสินทรัพย์ถาวร ระบบสารสนเทศบัญชีแยกประเภทเป็นการรวบรวมข้อมูลรายการค้าที่อยู่ในรายวันทั่วไป ซึ่งมาจากธุรกรรมการดำเนินงานแต่ละระบบมารวบรวมสรุปของแต่ละรายการมาตรฐานการรายงานทางเงิน เพื่อใช้ในจัดทำรายงานทางการเงินและเสนอผู้ใช้งบการเงินที่เกี่ยวข้อง การไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD)  ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป ระดับ 0 มีจำนวน 6 ขั้นตอน ดังภาพที่ 1.12 ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1.0 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร…

Continue Readingระบบบัญชีแยกประเภท