การสร้างความหลากหลายและคุณค่าให้กับแบรนด์

ในทุกวันพฤติกรรมของผู้บริโภคตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าจนถึงเข้านอนจะถูกการนำเสนอข้อมูลต่างๆ ผ่านช่องทางโฆษณาและประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย แตกต่างกัน โดยผู้บริโภคในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่คาดหวังจากแบรนด์ ไม่ใช่แค่การสื่อสารจุดดีจุดเด่นสินค้า โปรโมชั่นลดราคา แต่ผู้บริโภคกำลังตั้งคำถามว่าแบรนด์ที่ดำเนินธุรกิจในทุกวันนี้ สนับสนุนด้านความหลากหลาย ความเสมอภาค และทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึง หรือมีส่วนร่วมกับสินค้า โดยไม่จำกัดเพศ อายุ สมรรถภาพทางร่างกาย ไม่ว่าจะต่อสาธารณชน หรือเบื้องหลังการทำงานขององค์กร หรือแบรนด์นั้นๆ หรือไม่  จากการสำรวจผู้บริโภค จำนวน 11,500 คนทั่วโลก พบว่า ผู้บริโภคคนรุ่นใหม่ (อายุ 18 – 25 ปี) บอกว่าแบรนด์ที่สื่อสารผ่านโฆษณาที่มีแนวคิด Inclusive Advertising ทำให้พวกเขาตัดสินใจพิจารณาซื้อแบรนด์นั้นมากขึ้น, 94% ของ Gen Z คาดหวังให้บริษัทต่างๆ มีจุดยืนประเด็นทางสังคมอย่างชัดเจน, 90% ของ Gen Z บอกว่าพวกเขายินดีที่จะซื้อสินค้าที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคม ซึ่งนอกจากแบรนด์ที่สนับสนุน Diversity – Equity – Inclusion จะทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อแล้ว ยังช่วยสร้างฐาน Loyal Customer ให้กับแบรนด์อีกด้วย การสร้างความเสมอภาคในกระบวนการธุรกิจ การสร้างความเสมอภาคในกระบวนการธุรกิจ สามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น การจ้างงานที่ไม่จำกัดอายุ, เพศ, นโยบายในองค์กร มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน, การใช้ซัพพลายเออร์ ที่มีวิสัยทัศน์ และสนับสนุนด้าน Diversity – Equity – Inclusion รวมถึงการออกแบบและพัฒนาสินค้าหรือบริการที่ทำให้ผู้พิการสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก โดยองค์กรอนามัยโลกรายงานว่า ปัจจุบันทั่วโลกมี 15% ของประชากรใช้ชีวิตด้วยความทุพพลภาพ ซึ่งที่ผ่านมาคนนกลุ่มนี้ แทบไม่ค่อยปรากฏในโฆษณา หรือการสื่อสารใดๆ ของแบรนด์ ขณะเดียวกันจากการสำรวจยังพบว่า แบรนด์ที่มีการเติบโตสูง ให้ความสำคัญกับการวัดประสิทธิภาพของการดำเนินนโยบาย  แบรนด์ที่มีการเติบโตสูงจะวัดประสิทธิภาพของวัตถุประสงค์ด้าน Diversity, Equity และ Inclusion (DEI) มากกว่าแบรนด์คู่แข่งที่มีการเติบโตต่ำกว่า เช่น วัดด้านการจ้างงาน, การรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ, การสื่อสารของแบรนด์​และการลงทุนด้านชุมชน

Continue Readingการสร้างความหลากหลายและคุณค่าให้กับแบรนด์

กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดในยุค New Normal (ตอนที่ 2)

สำหรับตอนที่ 2 จะพูดถึงเรื่อง P: Place (ช่องทางในการจัดจำหน่าย) และ P: Promotion (ส่วนผสมการส่งเสริมการตลาด) ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจและนักการตลาดจะต้องทำการปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงใน ให้ทันท่วงทีเพื่อยังรักษาศักยภาพในการแข่งขันกับคู่แข่งขันในท้องตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางของช่องทางการจัดจำหน่ายและการส่งเสริมการตลาด ดังนี้ 3. Place to Every Place เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในยุค New Normal ได้อย่างทั่วถึงทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Social Media ต่างๆ เช่น Facebook, IG หรือ…

Continue Readingกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดในยุค New Normal (ตอนที่ 2)

กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดแบบ New Normal (ตอนที่ 1)

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ที่กำลังส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจทั่วโลกในขณะนี้ ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป จะเห็นได้ว่าหลายธุรกิจมีการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่ รวมถึงผู้ประกอบการเองก็ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาด เป็น “การตลาดแบบ New Normal” เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งผู้บริโภคหันมาใช้สื่อ Social Media และ Applications ต่างๆ เป็นหลัก ดังนั้นหลายธุรกิจต่างก็เริ่มนำแนวคิด Marketing Mix (4Ps) มาปรับใช้เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ ซึ่งแนวคิดที่ว่านั้น ในตอนที่ 1 จะกล่าวถึง P: Product และ…

Continue Readingกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดแบบ New Normal (ตอนที่ 1)