หลักเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร: ประเด็นเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล (5)

  • Post author:
  • Post category:Uncategorized

มาตรา 65 ทวิ (บางส่วน) หลักเกณฑ์ทางภาษี: ราคาทรัพย์สินอื่นนอกจาก (6) (วงเล็บ 6 หมายถึง สินค้าคงเหลือให้ใช้ราคาทุนหรือราคาตลาดแล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า หรือเรียกว่า LCM: Lower of Cost or Market Value) ให้ถือตามราคาที่พึงซื้อทรัพย์สินนั้นได้ตามปกติ และในกรณีที่มีการตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ห้ามมิให้นำราคาที่ตีราคาเพิ่มขึ้นมารวมคำนวณกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ ส่วนทรัพย์สินรายการใดมีสิทธิหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา ก็ให้หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาในการคำนวณกำไรสุทธิ หรือขาดทุนสุทธิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราเดิมที่ใช้อยู่ก่อนตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้น โดยให้หักเพียงเท่าที่ระยะเวลา และมูลค่าต้นทุนที่เหลืออยู่สำหรับทรัพย์สินนั้นเท่านั้น…

Continue Readingหลักเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร: ประเด็นเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล (5)

หลักเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร: ประเด็นเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล (4)

  • Post author:
  • Post category:Uncategorized

มาตรา 65 ตรี (บางส่วน) หลักเกณฑ์ทางภาษี: เงินสำรองต่าง ๆ ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เว้นแต่ (1) สำรองเบี้ยประกันชีวิต ไม่เกิน 65% (2) สำรองเบี้ยประกันภัย ไม่เกิน 40% (3) สำรองหนี้สูญหรือสำรองหนี้สงสัยจะสูญ ที่ตั้งเพิ่มจากปีที่แล้ว (เฉพาะธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เท่านั้นที่ถือเป็นรายจ่ายได้ กิจการประเภทอื่นเป็นรายจ่ายต้องห้าม) หลักเกณฑ์ทางบัญชี: มีหลักฐานการจ่ายก็ถือเป็นรายจ่ายได้ แม้ว่าจะเป็นใบสำคัญจ่ายหรือใบสำคัญทั่วไป (กิจการจัดทำขึ้นเอง) กรณีสำรองหนี้สูญหรือสำรองหนี้สงสัยจะสูญ…

Continue Readingหลักเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร: ประเด็นเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล (4)

หลักเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร: ประเด็นเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล (3)

  • Post author:
  • Post category:Uncategorized

ใน 2 Blog ก่อนหน้านี้ ผู้เขียนได้อธิบายความแตกต่างของหลักเกณฑ์ทางบัญชีและภาษี ในประเด็นด้านรายได้ไปแล้ว ใน Blog นี้ จะอธิบายความแตกต่างในประเด็นด้านรายจ่าย โดยเฉพาะในมาตรา 65 ทวิและ 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร ดังนี้ มาตรา 65 ทวิ (บางส่วน) หลักเกณฑ์ทางภาษี: รายการที่ระบุไว้ในมาตรา 65 ตรี ไม่ให้ถือเป็นรายจ่าย หลักเกณฑ์ทางบัญชี: มีหลักฐานการจ่ายก็ถือเป็นรายจ่ายได้ แม้ว่าจะเป็นใบสำคัญจ่ายหรือใบสำคัญทั่วไป (กิจการจัดทำขึ้นเอง)…

Continue Readingหลักเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร: ประเด็นเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล (3)