Vision of the Strategic Plan

Vision of the Strategic Plan: วิสัยทัศน์ของแผนยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ (Vision)  หมายถึง จินตภาพเกี่ยวกับองค์การในอนาคต เป็นการชี้ถึงทิศทางที่องค์การต้องการจะมุ่งไป วิสัยทัศน์จะอธิบายความทะเยอทะยานสำหรับอนาคตขององค์การ แต่ไม่ได้ระบุถึงวิธีการที่จะนำไปสู่ความมุ่งหมายนั้นอย่างชัดเจน

องค์ประกอบถ้อยแถลงวิสัยทัศน์

1.ข้อความเกี่ยวกับการกำหนดเป้าประสงค์ที่ชัดเจน

2.ระยะเวลาของการดำเนินงานองค์การ  (Statement of a long-term goal)

3.แสดงความมุ่งมั่นที่มีพลัง

4.เป็นถ้อยคำที่ทำให้คนในองค์การร่วมกันมุ่งไปสู่เป้าหมายขององค์การ

วัตถุประสงค์ของการมีวิสัยทัศน์

  • เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจ เกิดความมั่นใจที่จะปรับตัว และพัฒนาก้าวไปสู่จุดหมายที่ต้องการ
  • ทำให้การตัดสินใจของคนในองค์การเกิดความต่อเนื่อง  (Consistency)
  • สอดรับกับความจำเป็นขององค์การในการเผชิญแรงกดดันทั้งภายนอก และภายใน
  • มีทิศทางการดำเนินงานที่มุ่งสู่เป้าหมายที่ชัดเจนได้
  • เกิดทีมงานประสานงานระหว่างกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้

คุณลักษณะวิสัยทัศน์

  • แสดงเหตุผลในการดำรงอยู่ขององค์การและมีทิศทางที่แน่นอนมั่นคงและต่อเนื่องขององค์การ
  • แสดงถึงเป้าประสงค์ (Goals), คุณค่า (Values), และคุณลักษณะ(Characteristics)  ขององค์การในการพยายามมุ่งสู่ความสำเร็จ
  • ต้องอยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็นจริง (Realistic) สามารถปฏิบัติได้ วัดผลได้ และสร้างแรงจูงใจ ก่อให้เกิดความร่วมมือ
  • มีขอบข่ายกว้าง เป็นการคาดการณ์ โดยสามารถปฏิบัติงานด้วยกระบวนการต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในอนาคตได้ โดยมีปัจจัยสู่ความสำเร็จ
  • แสดงให้เห็นการปรับปรุงที่หลากหลาย ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ ที่แสดงถึงความแข็งแกร่ง