โครงสร้างต้นทุนนั้นสำคัญไฉน

โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure) เป็นองค์ประกอบหนึ่งใน 9 องค์ประกอบ ของโมเดลในการทำธุรกิจ ที่เรียกกันว่า Business Model Canvas: BMC ซึ่งคิดขึ้นโดย Alexander Osterwalder (2005) สำหรับบทความนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเรืองการจัดทำโมเดลทางธุรกิจ แต่จะชี้ให้เห็นความสำคัญของโครงสร้างต้นทุน  โครงสร้างต้นทุน หมายถึง สัดส่วนของต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร ซึ่งในการจัดทำ BMC จะเน้นให้แยกแยะต้นทุนออกเป็นต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร จะทำให้ทราบโครงสร้างของต้นทุน เช่น ในการทำธุรกิจหนึ่งมีต้นทุนรวม 1 ล้านบาทประกอบด้วย ต้นทุนคงที่ 8…

Continue Readingโครงสร้างต้นทุนนั้นสำคัญไฉน

The Strategic Plan Process

The Strategic Plan Process: กระบวนการของแผนยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์ประกอบด้วยกระบวนการที่สำคัญ คือ การกำหนดยุทธศาสตร์ การนำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ การกำหนดยุทธศาสตร์ เมื่อวิสัยทัศน์และพันธกิจชัดเจนเป็นที่ยอมรับแล้ว ขั้นตอนต่อมา คือ การกำหนดยุทธศาสตร์ การกำหนดยุทธศาสตร์ควรมีความสอดคล้องกับแนวโน้มที่สำคัญที่ระบุไว้ในการวิเคราะห์ศักยภาพปัจจัยภายในและภายนอกองค์การด้วย โดยพิจารณาโอกาสสำคัญที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมแล้วหาวิธีการที่จะใช้จุดแข็งขององค์การให้ได้ประโยชน์และพิจารณาจุดอ่อนขององค์การ รวมทั้งการพิจารณาถึงภาวะคุกคามที่สำคัญ ใช้จุดแข็งในการป้องกันตัวหรือนำไปใช้ในโอกาสอื่นที่เกิดขึ้น การกำหนดยุทธศาสตร์ มีขั้นตอน ดังนี้ 1)  การพัฒนาวิสัยทัศน์และพันธกิจ องค์การจะต้องจัดให้มี วิสัยทัศน์และระบุพันธกิจไว้อย่างชัดเจน ในระบบงบประมาณแบบใหม่ที่เรียกว่า การงบประมาณที่มุ่งเน้นผลงาน หรือ PBB…

Continue ReadingThe Strategic Plan Process

Vision of the Strategic Plan

Vision of the Strategic Plan: วิสัยทัศน์ของแผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ (Vision)  หมายถึง จินตภาพเกี่ยวกับองค์การในอนาคต เป็นการชี้ถึงทิศทางที่องค์การต้องการจะมุ่งไป วิสัยทัศน์จะอธิบายความทะเยอทะยานสำหรับอนาคตขององค์การ แต่ไม่ได้ระบุถึงวิธีการที่จะนำไปสู่ความมุ่งหมายนั้นอย่างชัดเจน องค์ประกอบถ้อยแถลงวิสัยทัศน์ 1.ข้อความเกี่ยวกับการกำหนดเป้าประสงค์ที่ชัดเจน 2.ระยะเวลาของการดำเนินงานองค์การ  (Statement of a long-term goal) 3.แสดงความมุ่งมั่นที่มีพลัง 4.เป็นถ้อยคำที่ทำให้คนในองค์การร่วมกันมุ่งไปสู่เป้าหมายขององค์การ วัตถุประสงค์ของการมีวิสัยทัศน์ เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจ เกิดความมั่นใจที่จะปรับตัว และพัฒนาก้าวไปสู่จุดหมายที่ต้องการทำให้การตัดสินใจของคนในองค์การเกิดความต่อเนื่อง  (Consistency)สอดรับกับความจำเป็นขององค์การในการเผชิญแรงกดดันทั้งภายนอก และภายในมีทิศทางการดำเนินงานที่มุ่งสู่เป้าหมายที่ชัดเจนได้เกิดทีมงานประสานงานระหว่างกลุ่มต่าง ๆ…

Continue ReadingVision of the Strategic Plan