การเปิดเผยนโยบายการบัญชี :พืชเพื่อการให้ผลิตผล vs  ผลิตผลที่ได้จากพืชเพื่อการให้ผลิตผล กรณีปาล์มน้ำมัน

สำหรับรายการพืชเพื่อการให้ผลิตผล กิจการต้องเปิดเผยนโยบายการบัญชีไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งมีสาระที่คัญดังต่อไปนี้ การวัดมูลค่า ระบุว่า “พืชเพื่อการให้ผลิตผลแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) ราคาทุนดังกล่าวหมายถึงต้นทุนในการปลูกพืชเพื่อการให้ผลิตผลซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่จะให้ผลผลิต” 2. ค่าตัดจำหน่ายของพืชเพื่อการให้ผลิตผลคำนวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ผลผลิตของพืชเพื่อการให้ผลิตผลที่เหลืออยู่ เช่น การให้ผลผลิตของต้นปาล์ม โดยปกติมีระยะเวลา 25 ปี เป็นต้น        3. ค่าตัดจำหน่ายแสดงรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน        4. ไม่มีการตัดจำหน่ายสำหรับพืชเพื่อการให้ผลิตผลที่ยังไม่พร้อมเก็บเกี่ยว        5. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืชเพื่อการให้ผลิตผล ได้แก่ ค่าซ่อมบำรุงและปลูกเพิ่มเติมในพื้นที่ที่มีการเก็บเกี่ยวแล้วจะถือเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนทั้งจำนวน          ส่วนสินทรัพย์ชีวภาพที่เป็นผลิตผลที่ได้จากพืชเพื่อการให้ผลิตผล…

Continue Readingการเปิดเผยนโยบายการบัญชี :พืชเพื่อการให้ผลิตผล vs  ผลิตผลที่ได้จากพืชเพื่อการให้ผลิตผล กรณีปาล์มน้ำมัน