สแกนหาหุ้นเด็ดจากข้อมูลในงบการเงิน

รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยานี ภาคอัต

การลงทุนโดยอาศัยการวิเคราะห์หุ้นด้วยปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis)  เป็นที่นิยมของผู้ลงทุน  ซึ่งแนวคิดการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์นั้นจะมีมูลค่าที่แท้จริง (Intrinsic Value) และราคาตลาดของหลักทรัพย์ (Market Price) นั้นควรจะมีมูลค่าใกล้เคียงกัน  เมื่อไรก็ตามที่มูลค่าที่แท้จริงสูงกว่าราคาตลาดของหลักทรัพย์ควรจะตัดสินใจซื้อหลักทรัพย์นั้น  ในทางตรงกันข้ามถ้ามูลค่าที่แท้จริงต่ำกว่าราคาตลาดของหลักทรัพย์นั้นควรตัดสินใจขายหลักทรัพย์ออกไป  สำหรับบทความที่จะนำเสนอจะเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์หุ้นด้วยปัจจัยพื้นฐาน โดยใช้งบการเงินมาช่วยสแกนหาหุ้นเด็ด

งบการเงินเป็นข้อมูลที่บันทึกผลประกอบการของกิจการที่เกิดขึ้นในอดีตของแต่ละบริษัท  ซึ่งผลประกอบการที่เกิดขึ้นจะช่วยสะท้อนถึงราคาหุ้นที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต  นั่นหมายความว่า ข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีตไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ และข้อมูลในงบการเงินเมื่อนำมาวิเคราะห์ลงลึกถึงรายละเอียดจะช่วยคาดการณ์แนวโน้มของราคาหุ้นที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต  ดังนั้น การสแกนหาหุ้นเด็ดจากข้อมูลในงบการเงินจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

      1. นโยบายการจัดโครงสร้างของงบแสดงฐานะทางการเงินให้เกิดความเหมาะสม  จะสะท้อนให้เห็นว่า  ธุรกิจได้วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรภายในกิจการให้เกิดความเหมาะสมต่อสถานการณ์ในปัจจุบันได้มากน้อยเพียงใด  ถ้าบริษัทสามารถปรับเปลี่ยนให้ทันสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้รวดเร็วแค่ไหน แสดงถึงความมีประสิทธิภาพของบริษัท  ซึ่งบริษัทที่สามารถปรับเปลี่ยนต่อสถานการณ์ได้เร็วย่อมสะท้อนถึงราคาหุ้นที่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในทิศทางบวก

      2. การวางแผนบริหารจัดการภายใน  ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นถึงผลประกอบการจากงบกำไรขาดทุน  ถ้าบริษัทได้วางแผนบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ำไปสู่ปลายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว  ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงผลประกอบการที่ดีคือ กำไรสุทธิ  และเมื่อเปรียบเทียบผลประกอบการกับปีที่ผ่านมาแล้ว  มีการเปลี่ยนแปลงมีทิศทางบวกและในอัตราที่สูงขึ้น  ย่อมส่งผลถึงราคาหุ้นจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางบวก

      3. การวางแผนกระแสเงินสด  จะสะท้อนถึงแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดที่ได้รับเข้ามา และกระแสเงินสดที่จ่ายออกไป  ซึ่งเกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย 3 กลุ่มคือ กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน กระแสเงินสดจากการลงทุน และกระแสเงินสดจาการจัดหาเงิน  หากผู้ลงทุนสามารถวิเคราะห์กระแสเงินสดที่เกิดขึ้นในแต่ละกลุ่ม  จะช่วยสะท้อนถึงการบริหารวางแผนเงินทุนหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น ดังนั้น  ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเข้าใจในงบการเงินประกอบด้วย  งบแสดงฐานะทางการเงิน  งบกำไรขาดทุน  และงบกระแสเงินสด เป็นอย่างดี  ย่อมไม่พลาดโอกาสในการสร้างผลกำไรจากหุ้นเด็ดที่กำลังสแกนหาอยู่อย่างแน่นนอน  และยังเป็นโอกาสในการสร้างรายได้จากการซื้อขายหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง  อย่างไรก็ตาม หวังว่าบทความนี้จะจุดประกายในการสแกนหาหุ้นเด็ดจากงบการเงิน และประสบความสำเร็จตามที่คาดหวัง