สายวิชาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยานี ภาคอัต

อีกหนึ่งสายวิชาชีพที่นับได้ว่าขาดแคลนในประเทศไทยคือ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย   สำหรับสายวิชาชีพนี้นับว่าเป็นวิชาชีพที่ดีวิชาชีพหนึ่ง โดยจากผลการสำรวจที่ได้มีการตีพิมพ์ในหนังสือ “The Jobs Rated Almanac”  พบว่า สายวิชาชีพทั้งหมด 250 วิชาชีพในประเทศสหรัฐอเมริกา และผลการจัดลำดับสายวิชาชีพ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuary) เป็น 1 ใน 4 ของสายวิชาชีพที่ได้รับความสนใจไม่น้อย  หากมองกลับมาในประเทศไทยมีสถาบันการศึกษาไม่กี่แห่งที่เปิดการเรียนการสอนในสายวิชาชีพนี้  สำหรับบทความนี้จะนำเสนอหน้าที่ของสายวิชาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

สายวิชาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถิติ สำหรับการวิเคราะห์เพื่อจำลองถึงโอกาสของการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ในอนาคต เพื่อนำมาใช้ในการออกแบบกรมธรรม์สำหรับตอบโจทย์ความคุ้มครองของผู้เอาประกันหรือผู้รับประโยชน์  นอกจากนี้  นักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะต้องมีความรู้ทางด้านการบริหารทางการเงิน เพื่อนำมาใช้ในการคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัย เงินสำรอง และการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ

นักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านต่างๆ  5 ด้านคือ

      1. การกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย เพื่อให้ครอบคลุมถึงความคุ้มครองผู้เอาประกันให้ได้รับความยุติธรรม และบริษัทประกันภัยสามารถนำเงินเบี้ยประกันภัยที่ได้รับมาใช้ในการบริหารสำหรับการดำเนินกิจการ

      2. การประเมินเงินสดสำรองให้เพียงพอต่อการจ่ายเงินสินไหมทดแทน เมื่อเกิดกรณีการเรียร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้เอาประกันหรือผู้รับผลประโยชน์

      3. การออกแบบกรมธรรม์ให้ตอบโจทย์ได้ตรงกับความต้องการของผู้เอาประกันให้ทันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

      4. การรวบรวมข้อมูลที่มีความสำคัญเป็นข้อผูกมัดทางการเงินต่อบริษัทประกันภัยในระยะยาว ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต

      5. การประเมินผลการดำเนินงานและภาระผูกพันของกรมธรรม์ต่างๆ จนถึง ณ สิ้นปีปฎทินที่เกี่ยวข้องกับอัตราการมรณะ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน และการประเมินถึงการขาดอายุของกรมธรรม์  เพื่อนำมาใช้นโยบายการดำเนินกิจการต่อไปในทิศทางใด และพิจารณากรมธรรม์แบบใดควรยุบหรือยกเลิก

อย่างไรก็ตาม  สำหรับสายวิชาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นอีกหนึ่งสายอาชีพที่ขาดแคลนในประเทศไทยอย่างมาก และบริษัทประกันภัยหลายๆ แห่งในประเทศยังมีความต้องการสายวิชาชีพนี้  เนื่องจากธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งอาจจะเป็นอีกหนึ่งสายวิชาชีพที่หลายคนจะให้ความสนใจและเดินเข้ามาสู่สายวิชาชีพนี้เพิ่มมากขึ้น  เพื่อช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจประกันภัยในอนาคต