กลยุทธ์การจัดจำหน่ายในยุคนิวนอร์มัล ตอนที่ 1

  • Post author:
  • Post category:Uncategorized

กลยุทธ์การจัดจำหน่ายผ่านช่องทางการตลาดเพื่อการนำเสนอสินค้าสู่ตลาดในตลาดสมัยใหม่มีอยู่ด้วยกันหลากหลายวิธี ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพตลาดและมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ รวมถึงสภาพแวดล้อมภายนอกในแต่ละช่วงเวลา โดยน้ำหนักความสำคัญของแต่ละปัจจัยจะไม่คงที่ นักการตลาดต้องมีการประเมินน้ำหนักความสำคัญและผลกระทบของแต่ละปัจจัยให้รัดกุม ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกกลยุทธ์การทำการตลาดใดมาประยุกต์ใช้ ในทางปฏิบัติสามารถเลือกกลยุทธ์การทำการตลาดมากกว่าหนึ่งกลยุทธ์มาใช้เพื่อให้ได้ประสิทธิผลสูงสุด ในทางทฤษฎีสามารถแบ่งกลยุทธ์การจัดจำหน่ายผ่านช่องทางการตลาดเพื่อการนำเสนอสินค้าสู่ตลาด ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ กลยุทธ์การทำการตลาดแบบออฟไลน์ (Offline marketing strategy) และกลยุทธ์การทำการตลาดแบบออนไลน์ (Online marketing strategy) (Roberts & Zahay, 2013) ซึ่งในสภาพความเป็นจริงกลยุทธ์การทำการตลาดสามารถนำมาประยุกต์ใช้ควบคู่กันไปได้สำหรับธุรกิจทั้งสองรูปแบบ และธุรกิจในปัจจุบันสามารถดำเนินธุรกิจทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ไปพร้อม ๆ กัน โดยอาศัยสื่อสังคมออนไลน์ที่มีให้เลือกมากมายบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ธุรกิจสามารถเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่สอดคล้องกับสินค้าที่จัดจำหน่าย…

Continue Readingกลยุทธ์การจัดจำหน่ายในยุคนิวนอร์มัล ตอนที่ 1

กลยุทธ์เอาตัวรอดจากการลงทุนผิดพลาด

รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยานี ภาคอัต การลงทุนใดๆ ก็ตามไม่อาจหลีกเลี่ยงจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุน  โดยเฉพาะความเสี่ยงจากการลงทุนในสินทรัพย์ทุกประเภท  ซึ่งเกิดขึ้นจากความผิดพลาดหรือการตัดสินใจลงทุนผิดทิศทางกับการเคลื่อนไหวของตลาด  และมักได้ยินคำพูดเหล่านี้บ่อยๆ เช่น อยู่เดียวดายบนดอย  ซื้อยอดดอย  และขายหมูซื้อควาย เป็นต้น  สำหรับบทความนี้จะนำเสนอกลยุทธ์การเอาตัวรอดจากการลงทุนผิดพลาด กลยุทธ์การเอาตัวรอดจากการลงทุนผิดพลาดมีหลากหลายกลยุทธ์ด้วยกัน  โดยจะนำเสนอกลยุทธ์ที่นิยมใช้กันในหมู่ผู้ลงทุนเป็นกลยุทธ์ที่จะต้องมีระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด  ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ลงทุนที่มักประสบผลขาดทุนในจำนวนมากๆ มาจากคำพูดที่มักเจอเสมอว่า รออีกนิดหนึ่ง และขอรอลุ้นอีกนิดหนึ่ง  จึงนำมาสู่ผลขาดทุนจำนวนมากอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  สำหรับกลยุทธ์ที่นำเสนอคือ กลยุทธ์การตัดขาดทุน (Cut Loss) กลยุทธ์การตัดขาดทุน (Cut Loss) เป็นการช่วยจำกัดขาดทุนในระดับที่ผู้ลงทุนกำหนดไว้ตั้งแต่เริ่มเข้าซื้อหุ้นตัวนั้น ซึ่งการจำกัดขาดทุนทำให้มีเงินคงเหลือที่จะกลับมาซื้อหุ้นใหม่ในราคาที่ต่ำแล้วรอการกลับตัวของหุ้น…

Continue Readingกลยุทธ์เอาตัวรอดจากการลงทุนผิดพลาด

สแกนหาหุ้นเด็ดจากข้อมูลในงบการเงิน

รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยานี ภาคอัต การลงทุนโดยอาศัยการวิเคราะห์หุ้นด้วยปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis)  เป็นที่นิยมของผู้ลงทุน  ซึ่งแนวคิดการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์นั้นจะมีมูลค่าที่แท้จริง (Intrinsic Value) และราคาตลาดของหลักทรัพย์ (Market Price) นั้นควรจะมีมูลค่าใกล้เคียงกัน  เมื่อไรก็ตามที่มูลค่าที่แท้จริงสูงกว่าราคาตลาดของหลักทรัพย์ควรจะตัดสินใจซื้อหลักทรัพย์นั้น  ในทางตรงกันข้ามถ้ามูลค่าที่แท้จริงต่ำกว่าราคาตลาดของหลักทรัพย์นั้นควรตัดสินใจขายหลักทรัพย์ออกไป  สำหรับบทความที่จะนำเสนอจะเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์หุ้นด้วยปัจจัยพื้นฐาน โดยใช้งบการเงินมาช่วยสแกนหาหุ้นเด็ด งบการเงินเป็นข้อมูลที่บันทึกผลประกอบการของกิจการที่เกิดขึ้นในอดีตของแต่ละบริษัท  ซึ่งผลประกอบการที่เกิดขึ้นจะช่วยสะท้อนถึงราคาหุ้นที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต  นั่นหมายความว่า ข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีตไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ และข้อมูลในงบการเงินเมื่อนำมาวิเคราะห์ลงลึกถึงรายละเอียดจะช่วยคาดการณ์แนวโน้มของราคาหุ้นที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต  ดังนั้น การสแกนหาหุ้นเด็ดจากข้อมูลในงบการเงินจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้       1. นโยบายการจัดโครงสร้างของงบแสดงฐานะทางการเงินให้เกิดความเหมาะสม  จะสะท้อนให้เห็นว่า …

Continue Readingสแกนหาหุ้นเด็ดจากข้อมูลในงบการเงิน