Management Accounting Competency Framework

กรอบแนวคิดสมรรถนะทางการบัญชีบริหาร (Management Accounting Competency Framework)

ปัจจุบันโลกแห่งธุรกิจได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี จึงจำเป็นที่ผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านการเงินและการบัญชีจะต้องมีทักษะใหม่ ๆ เพื่อให้สามารถประสบความสำเร็จในงานวิชาชีพได้ นักบัญชีเพื่อการจัดการจึงจำเป็นต้องสร้างสมรรถนะให้ทันกับเทคโนโลยี กระบวนการวิเคราะห์แบบใหม่ มีทักษะในการจัดการเชิงกลยุทธ์ มีไหวพริบทางธุรกิจ และการสร้างคุณค่า จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

          กรอบแนวคิดสมรรถนะทางการบัญชีบริหารมีพื้นฐานมาจากการวิเคราะห์งานที่ดำเนินการโดย ICMA® (Institute of Certified Management Accountants) ซึ่งเป็นสถาบันที่ให้การรับรองหรืออกใบอนุญาตการเป็นนักบัญชีเพื่อการจัดการ และตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญ กรอบแนวคิดสมรรถนะทางการบัญชีบริหาร ประกอบด้วย 6 โดเมน โดยมีสมรรถนะที่ต้องการในแต่ละโดเมนสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้

1. กลยุทธ์ การวางแผน และการปฏิบัติงาน (Strategy, Planning & Performance)  สมรรถนะนี้ต้องการที่จะให้มองเห็นอนาคต นำไปสู่กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ แนวทางในการตัดสินใจ การจัดการความเสี่ยง และการติดตามผลการดำเนินงาน-การวางแผนกลยุทธ์และกลวิธี
-การวิเคราะห์การตัดสินใจ
-การจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์
-การตัดสินใจลงทุนในโครงการต่างๆ
-การจัดการความเสี่ยงองค์กร
-การพยากรณ์และการงบประมาณ
-การเงินของบริษัท
-การจัดการผลการปฏิบัติงาน
2. การรายงานและการควบคุม (Reporting & Control)สมรรถนะนี้ต้องการเพื่อวัดและรายงานผลการดำเนินงานขององค์การที่สอดคล้องกับมาตรฐานและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง-การควบคุมภายใน
-การจดบันทึกข้อมูลทางการเงิน
-การบัญชีต้นทุน
-การจัดทำงบการเงิน
-การวิเคราะห์งบการเงิน
-การวางแผนและการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากร
-การรายงานเชิงบูรณาการ
3. เทคโนโลยีและการวิเคราะห์ (Technology & Analytics)  สมรรถนะนี้ต้องการการจัดการเทคโลยีและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนความสำเร็จขององค์กร  -ระบบสารสนเทศ
-การกำกับดูแลข้อมูล
-การวิเคราะห์ข้อมูล
-การนำเสนอข้อมูลเชิงกราฟิกหรือรูปภาพเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย
4. ความมีไหวพริบทางธุรกิจและการดำเนินงาน (Business Acumen & Operations)  สมรรถนะนี้ต้องการให้หุ้นส่วนทางธุรกิจ หรือทีมงานข้ามสายงาน มีส่วนร่วมกันในการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติการต่างๆ ทั่วทั้งองค์การ-ความรู้เฉพาะด้านในอุตสาหกรรม
-ความรู้ในการปฏิบัติการ
-การจัดการคุณภาพและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
-การบริหารโครงการ
5. ภาวะผู้นำ (Leadership)  สมรรถนะที่ต้องการความร่วมมือกับบุคคลอื่น และผลักดันทีมงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ  -ทักษะในการสื่อสาร
-การสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจ
-การทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมาย
-การทำงานเป็นทีม
-การจัดการความสัมพันธ์
-การบริหารการเปลี่ยนแปลง
-การบริหารความขัดแย้ง
-การเจรจาต่อรอง
-การจัดการความสามารถ
6. จรรยาบรรณและคุณค่าแห่งวิชาชีพ (Professional Ethics & Values)  สมรรถนะนี้ต้องการเพื่อแสดงคุณค่าแห่งวิชาชีพ พฤติกรรมทางจรรยาบรรณวิชาชีพ การปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ-พฤติกรรมทางจรรยาบรรณวิชาชีพ
-การรับรู้และการแก้ปัญหาการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
-จำเป็นต้องมีกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ที่มา : Institute of Management Accountants., https://www.imanet.org/-/media/bc3871509fb5418a8488b848e6aa0ff4.ashx

จะเห็นว่า องค์ประกอบทั้ง 6 โดเมน ตามกรอบแนวคิดสมรรถนะทางการบัญชีบริหารข้างต้น ถือเป็นแก่นแห่งความรู้ ทักษะ และความสามารถที่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการเงินและการบัญชีจำเป็นต้องมีในยุคแห่งดิจิทัล เพื่อที่จะได้ทำงานในวิชาชีพทั้งในปัจจุบันและในอนาคตได้อย่างบรรลุผลสำเร็จ นอกจากนี้กรอบแนวคิดดังกล่าวถือเป็นแนวทางสำหรับการประเมินทักษะ การพัฒนาวิชาชีพ และการจัดการความสามารถในวิชาชีพการบัญชีบริหาร