หลักการจัดการตราผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้าง

  1. หลักการเศรษฐศาสตร์ (The Economic Approach) หลักการนี้อยู่บนพื้นฐานของการจัดการผลิตภัณฑ์ ซึ่งมองว่าการจัดการตราผลิตภัณฑ์เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการที่องค์กรออกแบบส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ด้านโดยเป็นหน้าที่ของนักการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับตราผลิตภัณฑ์ให้เกิดขึ้นภายในใจของผู้บริโภคเป้าหมาย
  2. หลักการอัตลักษณ์ (The Identify Apporach) หลักการนี้เน้นเรื่องของการสร้างความเป็นตัวตนที่ชัดเจน สอดคล้องกันและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยไม่มีภาพลักษณ์ในประเด็นใดที่ขัดแย้งกัน เพราะภาพลักษณ์ที่ขัดแย้งจะทำให้ผู้บริโภคเกิดความสับสน หลักการนี้ได้รับความนิยมในธุรกิจด้านการบริการและธุรกิจที่เน้นความเป็นมืออาชีพ
  3. หลักการลูกค้าเป็นสำคัญ (The Customer-based Approach)  หลักการนี้มีความคล้ายคลึงโมเดลการสร้างคุณค่าตราผลิตภัณฑ์โดยอยู่บนพื้นฐานของลูกค้า (Customer-based Brand Equity – CBBE) ตราผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่มีตำแหน่งอยู่ภายในใจของผู้บริโภคและมีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางจิตวิทยาและการประมวลผลข้อมูลในสมองของผู้บริโภค โดยการสร้างคุณค่าจะมาจากความเข้าใจในความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก
  4. หลักการบุคลิกภาพ (The Personality Approach) หลักการนี้อยู่บนพื้นฐานแนวคิดในมุมมองด้านจิตวิทยาของบุคลิกภาพ เนื่องจากตราผลิตภัณฑ์ถือเป็นสิ่งมีชีวิตหลักการนี้อธิบายว่า ผู้บริโภครับรู้ถึงบุคลิกภาพและคุณลักษณะของตราผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพของผู้บริโภค ตราผลิตภัณฑ์จึงมุ่งแสดงบุคลิกภาพที่สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทำให้ลูกค้ารู้สึกคุ้นเคยเสมือนเป็นเพื่อนสนิท หรือ คนใกล้ชิด