กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดกับตราผลิตภัณฑ์

เมื่อได้กำหนดตำแหน่งตราผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว ก็จะนำไปสู่การส่งเสริมตราผลิตภัณฑ์ผ่านส่วนประสมทางการตลาด ทั้ง 4 ด้านได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำหน่ายและการส่งเสริมการตลาด หรือ ถ้าเป็นธุรกิจการบริการก็จะต้องมีการออกแบบเกี่ยวกับ บุคลากร กระบวนการ และสภาพแวดล้อมทางกายภาพด้วย เนื่องจากธุรกิจในปัจจุบันมักจะมีการผสมผสานระหว่างสินค้าและบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยการพัฒนากลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาดต้องพัฒนาโดยอาศัยตำแหน่งตราผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกแบบไว้ เป็นแกนกลาง โดยที่ส่วนประสมทางการตลาดทุกด้านจะต้องมีความสอดคล้องกันและสนับสนุนตำแหน่งตราผลิตภัณฑ์ เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพในการสร้างความตระหนักในตราผลิตภัณฑ์ พัฒนาภาพลักษณ์ของตราผลิตภัณฑ์ และก่อให้เกิดการตอบสนองในเชิงบวกต่อตราผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อผลิตภัณฑ์มาใช้ การซื้อซ้ำจนกลายเป็นลูกค้าที่มีความภักดี และการบอกเรื่องราวดีๆของตราผลิตภัณฑ์ต่อคนใกล้ชิด ถ้าส่วนประสมทางการตลาดมีความขัดแย้งกันก็จะทำให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนในภาพลักษณ์ของตราผลิตภัณฑ์ได้ เช่น ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางระดับราคาสูงก็จะต้องมีพนักงานขายที่เก่งคอยแนะนำและให้ความรู้กับลูกค้า การตกแต่งเคาน์เตอร์ หรือ ร้านค้าก็จะต้องสอดคล้องกับภาพลักษณ์ หรือ ตำแหน่งของตราผลิตภัณฑ์ ราคาก็จะต้องสอดคล้องกับคุณภาพด้วย แต่ถ้ามีปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่ขัดแย้งก็จะทำให้ลูกค้าไม่รับรู้ตำแหน่งตราผลิตภัณฑ์ที่ต้องการสื่อสารออกไป