ตัวอย่างหัวข้องานวิจัยที่น่าสนใจในหมวดของการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ เช่น

  1. ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ในสภาวะวิกฤต : กรณีวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงสงครามรัสเซียและยูเครน
  2. ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และความสำเร็จของธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทย
Post Views: 416
Close This Panel