ตัวอย่างหัวข้องานวิจัยที่น่าสนใจในหมวดของ บทบาท และความรับผิดชอบในงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เช่น

  1. การปรับบทบาทและหน้าที่ใหม่ในงานการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัลดิสรัปชั่น
  2. บทบาทของนักการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อการรักษาวัฒนธรรมการทำงานในองค์การ
Post Views: 102
Close This Panel