ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในตลาดทุนไทย (2)

รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยานี ภาคอัต จากบทความที่ 1 ได้นำเสนอใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน หรือ IC ไปแล้ว  สำหรับบทความนี้จะนำเสนออีกหนึ่งใบอนุญาตที่ได้รับความสนใจไม่น้อยเช่นกัน  นั่นคือ นักวิเคราะห์การลงทุน หรือ Analyst เป็นสายวิชาชีพที่ทำหน้าที่ในลักษณะผู้คัดกรอง และนำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุนให้กับผู้ลงทุน  เพื่อนำมาใช้ในการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภท  สำหรับบทความนี้จะนำเสนอนักวิเคราะห์การลงทุนในตลาดทุน ใบอนุญาตนักวิเคราะห์การลงทุนเป็นอีกหนึ่งใบอนุญาตที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เช่นกัน  สำหรับโครงสร้างของนักวิเคราะห์แบ่งออก 2 ประเภทคือ ประเภทที่ 1 นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน (Capital Market…

Continue Readingใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในตลาดทุนไทย (2)

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในตลาดทุนไทย (1)

รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยานี ภาคอัต ผู้ที่สนใจประกอบวิชาชีพผู้แนะนำการลงทุน หรือ Investment Consult (IC)  อาจเรียกสั้นๆว่า ไอซี (IC) และผู้แนะนำการลงทุนในตลาดทุนจะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในแต่ละประเภท  ซึ่งการได้มาของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะต้องผ่านการทดสอบในแต่ละประเภท  โดยการทดสอบเพื่อให้ได้ใบอนุญาตนี้จะขึ้นอยู่กับผู้ที่ต้องการว่าจะทำหน้าที่ในประเภทใด  การนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้ให้คำแนะนำการลงทุน  เพื่อให้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดมีทั้งหมด 2 กลุ่ม ซึ่งจะนำเสนอรายละเอียดดังนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกประกาศเกี่ยวกับผู้แนะนำการลงทุนในตลาดทุนตามโครงสร้างใหม่ผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561…

Continue Readingใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในตลาดทุนไทย (1)