การคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

ถ้าบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินได้พึงประเมินเป็นรายเดือน เดือนๆ ละเท่ากันตลอดปีภาษี

ให้คำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามลำดับขั้นตอนดังนี้

ขั้นที่ 1.ให้คำนวณหาจำนวนเงินได้พึงประเมินเสมือนว่าได้จ่ายทั้งปี โดยนำเงินได้พึงประเมินที่จ่ายแต่ละคราวคูณด้วย จำนวนคราวที่ต้องจ่ายเงินได้ต่อปี เช่น กิจการจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน ให้คูณด้วย 12 จ่ายถ้ากิจการค่าจ้างเป็นรายสัปดาห์ ให้คูณด้วย 52 ถ้ากิจการจ่ายค่าจ้างเป็นรายวันให้คูณด้วย 365 กรณีเข้าทำงานในระหว่างปีซึ่งเป็นปีเริ่มแรกของการทำงาน ให้คูณเงินได้พีงประเมินที่จ่ายแต่ละคราวในปีที่เข้าทำงานด้วยจำนวนคราวที่ต้องจ่ายเงินได้จริงสำหรับปีนั้น เช่น นายหมอชิต เข้าทำงานเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม และกิจการได้จ่ายเงินได้เป็นรายเดือน ดังนั้นก็ให้คูณจำนวนคราวที่จ่ายเงินได้เพียง 3 เดือนเท่านั้น แต่ในปีถัด ๆ ของการทำงานต้องคูณด้วยจำนวน 12 เดือนเสมอ

ขั้นที่ 2.ให้นำเงินได้ตามข้อ 1 หักค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อน และคำนวณภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้ผลลัพธ์เท่าใดคือจำนวนเงินภาษีที่ต้องหักทั้งสิ้นในปีภาษี

ขั้นที่ 3. ให้นำจำนวนเงินภาษีที่คำนวณได้ตามข้อ 2 มาหารด้วยจำนวนคราวที่ต้องจ่ายเงินได้ตามข้อ 1 ได้ผลลัพธ์เป็นเงินเท่าใดให้หักเป็นภาษี ณ ที่จ่ายในแต่ละคราวที่จ่ายเงินได้นั้น

               การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายแสดงการคำนวณได้ดังนี้

               เงินได้ตามมาตรา 40 (1) x จำนวนคราวที่จ่ายเงินได้                          xx       บาท

               หัก  ค่าใช้จ่าย 50 % ของเงินได้แต่ไม่เกิน 100,000 บาท                     xx

               เงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่าย                                              xx

               หัก  ค่าลดหย่อน                                                                  xx

               เงินได้พึงประเมินสุทธิ                                                            xx

               คำนวณภาษี ตามอัตราภาษีก้าวหน้า                                

               ภาษีเงินได้ที่ต้องหัก ณ ที่จ่ายทั้งสิ้นตลอดปี                                    xx

               หาร  จำนวนคราวที่จ่ายเงินได้                                                  xx

               ภาษีหัก ณ ที่จ่ายต่อคราวที่จ่ายเงินได้                                          xx       บาท