ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

1. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย  ได้แก่ บริษัทจำกัด  บริษัทมหาชนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน

         2. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ

        บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเนื่องจากมีแหล่งเงินได้ในประเทศไทย  ได้แก่

                            2.1 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งตามกฎหมายต่างประเทศและกระทำกิจการในที่อื่นๆ รวมทั้งในประเทศไทย

                            2.2 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งตามกฎหมายต่างประเทศมีลูกจ้างหรือผู้แทนหรือผู้ทำการติดต่อในการประกอบกิจการในประเทศไทย

                            2.3 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย  แต่ได้รับเงินได้พึงประเมินบางประเภทตามมาตรา  40(2)   (3)   (4)   (5)  หรือ  (6)      ที่จ่ายจากประเทศไทย หรือจ่ายในประเทศไทย

            3.  มูลนิธิหรือสมาคมที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายของต่างประเทศที่ประกอบกิจการมีรายได้  มูลนิธิหรือสมาคมเหล่านั้นอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้นหากำไร หรือไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้นหากำไรก็ได้  แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่ถูกประกาศให้เป็นองค์การสาธารณกุศลโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

4. กิจการร่วมค้า  ประมลรัษฎากรบัญญัติให้กิจการร่วมค้ามีฐานะเป็นนิติบุคคล

ผู้ไม่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

          ผู้ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลมีอยู่ 2 กรณี คือ

                1.  นิติบุคคลที่ไม่อยู่ในบัญญัติของมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร  ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล  หมายถึงนิติบุคคลซึ่งจัดตั้งตามกฎหมายอื่น เช่น

                    1.1 กลุ่มเกษตรกรซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรม  มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ แต่ไม่เป็นนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร  จึงไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

                    1.2 หอการค้าที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509

                    1.3 สหกรณ์พระนคร ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เพราะไม่ใช่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร

2.  ผู้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล  ตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอื่น เช่น

2.1  บุคคลตามสัญญาว่าด้วยการเก็บภาษีซ้อนที่รัฐบาลไทยได้ทำไว้ หรือจะได้ทำไว้

กับรัฐบาลต่างประเทศ ซึ่งในปัจจุบันมี 40 ประเทศ เช่น ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ อิตาลี เบลเยี่ยม สวีเดน โปแลนด์  แคนาดา สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เวียดนาม เนปาล สเปน นิวซีแลนด์  เป็นต้น

2.2 สถานเอกอัครราชทูต สถานทูต สถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล องค์การสหประชาชาติ

2.3 มูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนดให้เป็น

องค์การหรือสถานสาธารณกุศล

2.4  กิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม